نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن خدمات بین المللی سلامت
رئيس تشکل: محمد جهانگیری
تلفن: 8413367-88624296
پست الکترونيک: info@internationalhta.com
آدرس وب سايت: www.iiha.ir
آدرس: تهران –یوسف آباد خیابان 64 شرقی پلاک 10 طبقه سوم
بازگشت