نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
رئيس تشکل: محمد حسن کرمانی
تلفن: 88758731-88731668-3-88762889
پست الکترونيک: info@aattai.org
آدرس وب سايت: www.aattai.org
آدرس: تهران- خيابان شهيد بهشتي- ميدان تختي- خيابان شهيد صابونچي- پلاك 85
بازگشت