نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن دارندگان نشان استاندارد
رئيس تشکل: مهندس ابوالحسن خلیلی
تلفن: 44867458-44867466
پست الکترونيک: iranadna@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.iranadna.com
آدرس: تهران-پونک- انتهای اشرفی اصفهانی-چهاردیواری- به سمت نیایش-بن بست پنجم- پلاک 8- واحد 3- کدپستی 1477694582
بازگشت