نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن زنبورداران و تولیدکنندگان عسل ایران(اتاق اردبیل)
رئيس تشکل: عبدالرضا بیگناه
تلفن: 04533742001 - 04533742003 ????? 17
پست الکترونيک: info@iranhony.com
آدرس وب سايت: www.iranhoney.com
آدرس: اردبيل شهرك اداري– ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اردبيل
بازگشت