نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک)
رئيس تشکل: بهزاد محقق حضرتی
تلفن: 88318701-3
پست الکترونيک: info@irapec.com
آدرس وب سايت: www.irapec.com
آدرس: تهران - خيابان خردمند شمالي – خيابان 18- شماره 13
بازگشت