نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن (سندیکای)شرکت های ساختمانی ایران
رئيس تشکل: بهمن دادمان
تلفن: 66402037-66469105
پست الکترونيک: info@acco.ir
آدرس وب سايت: www.acco.ir
آدرس: تهران - خيابان طالقاني –بین میدان فلسطین و خیابان ولیعصر- خيابان شهيد برادران مظفر (جنب سینما فلسطین)-شماره 86
بازگشت