نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن (سندیکا) شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران
رئيس تشکل: محمد احمدی
تلفن: 22083959 - -22083765-22083961-22083420
پست الکترونيک: info.ismeic@gmail.com
آدرس وب سايت: www.ismeic.org
آدرس: تهران - سعادت آباد - میدان کاج - خ 9 - پلاک 18 - کدپستی 1998716311
بازگشت