نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)
رئيس تشکل: حسن هاشمی
تلفن: 86046354-86046348-86046342
پست الکترونيک: ecca-opi@ecca-opi.com
آدرس وب سايت: www.ecca-opi.ir
آدرس: تهران- خیابان میرزای شیرازی- خیابان عرفان- پلاک 2- طبقه 5- واحد 18- کد پستی: 1586715647
بازگشت