نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها
رئيس تشکل: رضا پدیدار
تلفن: 88740188
پست الکترونيک: aics1385@gmail.com
آدرس وب سايت: www.aics.ir
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان قندی، کوچه 13، پلاک9 ،طبقه دوم
بازگشت