نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
رئيس تشکل: محمد رضا انصاری
تلفن: 88373088-88099434
پست الکترونيک: info@iccair.com
آدرس وب سايت: www.iccair.com
آدرس: تهران - شهرک قدس بلوار فرحزادی ، خ ایوانک، خ فلامک شمالی کوچه دوم، کوچه ققنوس گذر اردیبهشت، شماره 12
بازگشت