آمار کل " واردات از" کشور "���������������� ����������" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 جمهوري کره 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 605,949,986 4,876,336,365,249 Rls. 440,425,684 $
2 1390 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 503,696,784 4,104,343,934,162 Rls. 373,698,910 $
3 1390 جمهوري کره 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 16,281,595 2,032,083,527,172 Rls. 187,057,502 $
4 1390 جمهوري کره 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 15,704,566 1,709,743,733,702 Rls. 159,571,125 $
5 1390 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 106,653,884 1,346,663,097,760 Rls. 124,744,927 $
6 1390 جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 139,740,455 1,224,950,229,781 Rls. 114,106,453 $
7 1390 جمهوري کره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 55,184,004 1,003,654,015,554 Rls. 89,485,902 $
8 1390 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,563,687 1,000,827,317,791 Rls. 92,400,872 $
9 1390 جمهوري کره 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 102,099,989 902,226,206,295 Rls. 82,635,033 $
10 1390 جمهوري کره 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 122,769,218 710,205,037,604 Rls. 65,967,326 $
11 1390 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 36,386,000 709,187,118,824 Rls. 65,205,488 $
12 1390 جمهوري کره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 73,600,841 668,727,837,940 Rls. 61,310,774 $
13 1390 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 48,761,553 644,769,152,494 Rls. 59,477,086 $
14 1390 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 27,678,725 608,345,673,819 Rls. 55,225,764 $
15 1390 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 21,879,127 594,792,987,571 Rls. 53,492,060 $
16 1390 جمهوري کره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 65,540,121 590,089,732,357 Rls. 54,137,975 $
17 1390 جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 10,289,524 582,406,139,934 Rls. 47,648,428 $
18 1390 جمهوري کره 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 4,347,123 560,623,901,875 Rls. 51,951,114 $
19 1390 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 40,795,402 534,621,012,005 Rls. 49,738,653 $
20 1390 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,951,967 495,272,855,832 Rls. 44,452,101 $
21 1390 جمهوري کره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 38,679,790 482,307,463,290 Rls. 43,467,674 $
22 1390 جمهوري کره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 37,147,672 465,384,770,099 Rls. 42,714,135 $
23 1390 جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 10,828,442 450,035,806,366 Rls. 42,127,015 $
24 1390 جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 33,319,391 448,509,356,786 Rls. 41,592,365 $
25 1390 جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,535,551 435,445,178,664 Rls. 39,791,584 $
26 1390 جمهوري کره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 346,277 421,601,538,100 Rls. 38,498,142 $
27 1390 جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 10,090,355 418,348,081,719 Rls. 38,270,286 $
28 1390 جمهوري کره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 26,347,883 398,304,208,851 Rls. 36,603,590 $
29 1390 جمهوري کره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 34,534,549 388,499,530,578 Rls. 35,184,945 $
30 1390 جمهوري کره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 3,203,956 354,679,817,397 Rls. 32,443,844 $
31 1390 جمهوري کره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 16,552,000 336,539,011,967 Rls. 30,849,061 $
32 1390 جمهوري کره 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 10,485,947 327,278,203,465 Rls. 30,495,109 $
33 1390 جمهوري کره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 21,354,553 324,585,215,052 Rls. 29,622,907 $
34 1390 جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 11,068,478 316,811,160,995 Rls. 29,237,381 $
35 1390 جمهوري کره 98870328 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 45% ا لي 46% بجز لاستيک 5,441,307 315,990,609,080 Rls. 29,362,480 $
36 1390 جمهوري کره 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 4,031,404 297,796,673,766 Rls. 27,773,870 $
37 1390 جمهوري کره 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 258,602 250,606,368,981 Rls. 22,877,554 $
38 1390 جمهوري کره 29291000 ا يزوسيانات ها 8,450,565 244,877,248,700 Rls. 22,630,710 $
39 1390 جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 11,515,350 233,729,361,583 Rls. 20,886,120 $
40 1390 جمهوري کره 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 2,459,200 231,698,219,205 Rls. 21,537,209 $
41 1390 جمهوري کره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 21,853,847 225,043,838,759 Rls. 19,970,055 $
42 1390 جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 12,809,125 217,273,934,464 Rls. 19,894,040 $
43 1390 جمهوري کره 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 24,153,273 212,166,039,853 Rls. 18,535,214 $
44 1390 جمهوري کره 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 2,332,368 207,172,056,458 Rls. 19,618,902 $
45 1390 جمهوري کره 98870327 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت داخل 43%الي 44%بجز لاستيك 3,306,878 205,801,672,311 Rls. 19,594,846 $
46 1390 جمهوري کره 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 827,526 205,686,357,184 Rls. 19,487,350 $
47 1390 جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 19,193,362 201,826,074,716 Rls. 17,963,027 $
48 1390 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 1,328,726 199,393,966,597 Rls. 18,169,376 $
49 1390 جمهوري کره 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 888,818 187,260,483,980 Rls. 17,798,240 $
50 1390 جمهوري کره 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,242,879 183,463,569,057 Rls. 16,770,194 $
51 1390 جمهوري کره 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 16,940,840 182,717,262,193 Rls. 15,386,539 $
52 1390 جمهوري کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 863,767 179,276,281,713 Rls. 16,250,547 $
53 1390 جمهوري کره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 3,463,411 172,872,603,001 Rls. 14,441,942 $
54 1390 جمهوري کره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 23,129,778 171,591,478,128 Rls. 15,639,980 $
55 1390 جمهوري کره 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 16,920,740 171,137,459,041 Rls. 15,065,942 $
56 1390 جمهوري کره 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 9,851,750 169,703,087,770 Rls. 15,396,912 $
57 1390 جمهوري کره 98870315 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 19%ا لي 20% بجز لاستيک 2,233,204 169,272,337,329 Rls. 15,338,117 $
58 1390 جمهوري کره 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,858,933 167,285,125,460 Rls. 15,479,807 $
59 1390 جمهوري کره 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 631,580 157,736,294,757 Rls. 14,151,645 $
60 1390 جمهوري کره 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 7,696,000 153,458,218,687 Rls. 13,555,457 $
61 1390 جمهوري کره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 3,725,258 151,939,158,499 Rls. 13,891,807 $
62 1390 جمهوري کره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,964,655 150,920,467,257 Rls. 14,220,726 $
63 1390 جمهوري کره 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 325,754 148,430,962,962 Rls. 13,719,308 $
64 1390 جمهوري کره 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,858,379 148,409,066,255 Rls. 13,814,199 $
65 1390 جمهوري کره 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 507,690 146,679,941,431 Rls. 13,532,128 $
66 1390 جمهوري کره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 7,955,150 146,646,492,964 Rls. 13,116,128 $
67 1390 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,211,103 143,449,777,579 Rls. 12,835,211 $
68 1390 جمهوري کره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 12,327,563 140,619,669,369 Rls. 13,002,756 $
69 1390 جمهوري کره 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 3,357,755 132,921,863,941 Rls. 12,648,394 $
70 1390 جمهوري کره 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 5,631,548 131,445,815,576 Rls. 12,393,863 $
71 1390 جمهوري کره 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 8,634,700 127,886,164,464 Rls. 11,617,490 $
72 1390 جمهوري کره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,912,153 126,764,724,466 Rls. 11,675,913 $
73 1390 جمهوري کره 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 14,600,870 126,495,066,432 Rls. 11,030,478 $
74 1390 جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 2,697,340 122,430,845,938 Rls. 10,190,717 $
75 1390 جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 260,113 119,805,638,139 Rls. 10,866,866 $
76 1390 جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 8,350 119,607,004,953 Rls. 10,983,601 $
77 1390 جمهوري کره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 6,605,600 118,789,245,231 Rls. 10,364,889 $
78 1390 جمهوري کره 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 7,300,000 118,682,029,365 Rls. 11,306,147 $
79 1390 جمهوري کره 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 467,080 117,638,024,346 Rls. 10,720,838 $
80 1390 جمهوري کره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 218,400 116,872,190,714 Rls. 10,583,468 $
81 1390 جمهوري کره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 4,229,758 114,687,658,462 Rls. 10,452,490 $
82 1390 جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 238,525 109,331,681,239 Rls. 9,833,636 $
83 1390 جمهوري کره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 443,490 108,057,749,172 Rls. 10,086,657 $
84 1390 جمهوري کره 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 5,028,113 106,627,746,624 Rls. 9,889,880 $
85 1390 جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,888,086 105,898,900,429 Rls. 9,627,565 $
86 1390 جمهوري کره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 5,258,200 104,217,292,368 Rls. 9,339,227 $
87 1390 جمهوري کره 40022000 کائوچوي بوتادين 2,379,920 102,769,741,565 Rls. 9,423,177 $
88 1390 جمهوري کره 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 13,952,272 101,133,952,095 Rls. 9,488,721 $
89 1390 جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 3,885,442 99,068,462,201 Rls. 9,077,905 $
90 1390 جمهوري کره 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 12,102,349 98,966,776,653 Rls. 9,172,804 $
91 1390 جمهوري کره 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 10,241,251 98,692,875,623 Rls. 8,498,059 $
92 1390 جمهوري کره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,832,844 97,068,703,993 Rls. 8,840,262 $
93 1390 جمهوري کره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 3,343,500 97,055,120,877 Rls. 8,734,398 $
94 1390 جمهوري کره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 9,116,134 96,782,112,967 Rls. 9,078,430 $
95 1390 جمهوري کره 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 1,024,628 95,811,213,603 Rls. 8,948,807 $
96 1390 جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 3,484,800 95,715,765,155 Rls. 8,584,377 $
97 1390 جمهوري کره 29173200 ا ورتوفتالات هاي دي ا کتيل 4,488,000 95,264,245,111 Rls. 8,686,883 $
98 1390 جمهوري کره 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,089,423 94,989,549,832 Rls. 8,950,891 $
99 1390 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,086,235 87,409,303,821 Rls. 7,857,836 $
100 1390 جمهوري کره 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 10,686,800 86,819,699,323 Rls. 8,039,123 $
101 1390 جمهوري کره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 7,119,345 86,029,154,192 Rls. 7,974,373 $
102 1390 جمهوري کره 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,597,938 85,443,148,843 Rls. 7,848,672 $
103 1390 جمهوري کره 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 3,754,362 82,977,829,013 Rls. 7,571,420 $
104 1390 جمهوري کره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 53,657 80,309,782,796 Rls. 7,321,786 $
105 1390 جمهوري کره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 510,687 79,645,323,626 Rls. 7,414,375 $
106 1390 جمهوري کره 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 300,146 79,147,067,363 Rls. 7,298,727 $
107 1390 جمهوري کره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 2,896,735 78,176,232,887 Rls. 7,047,572 $
108 1390 جمهوري کره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,668,253 77,784,882,345 Rls. 6,761,143 $
109 1390 جمهوري کره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,803,450 77,414,692,368 Rls. 6,957,393 $
110 1390 جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 2,148,663 77,226,596,096 Rls. 7,035,871 $
111 1390 جمهوري کره 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 1,790,880 75,574,169,872 Rls. 6,835,270 $
112 1390 جمهوري کره 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 42,977 74,657,300,967 Rls. 7,205,190 $
113 1390 جمهوري کره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 6,188,139 73,855,734,674 Rls. 6,732,924 $
114 1390 جمهوري کره 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 8,426,481 73,389,778,321 Rls. 6,942,570 $
115 1390 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,709,595 73,308,311,135 Rls. 6,428,070 $
116 1390 جمهوري کره 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 4,973,192 73,174,995,192 Rls. 6,780,524 $
117 1390 جمهوري کره 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 374,428 71,867,875,036 Rls. 6,428,197 $
118 1390 جمهوري کره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,399,886 69,710,431,714 Rls. 6,440,018 $
119 1390 جمهوري کره 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 7,997,310 69,300,000,000 Rls. 6,384,155 $
120 1390 جمهوري کره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,276,102 68,710,410,240 Rls. 6,266,214 $
121 1390 جمهوري کره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,950,323 68,661,497,991 Rls. 6,326,459 $
122 1390 جمهوري کره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 5,631,430 68,473,666,472 Rls. 6,286,373 $
123 1390 جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 68,415 67,211,036,531 Rls. 6,138,260 $
124 1390 جمهوري کره 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 2,546,000 67,146,729,013 Rls. 6,230,651 $
125 1390 جمهوري کره 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 2,459,030 66,861,806,942 Rls. 6,032,020 $
126 1390 جمهوري کره 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 283,595 66,102,189,339 Rls. 6,309,603 $
127 1390 جمهوري کره 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 724,218 65,789,400,587 Rls. 6,234,198 $
128 1390 جمهوري کره 29261000 ا کريلو نيتريل 2,084,259 65,228,298,915 Rls. 6,003,288 $
129 1390 جمهوري کره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,853,219 63,872,095,474 Rls. 5,824,920 $
130 1390 جمهوري کره 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 128,639 63,870,228,119 Rls. 5,889,569 $
131 1390 جمهوري کره 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيک 804,302 62,852,275,880 Rls. 5,966,326 $
132 1390 جمهوري کره 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,218,023 61,886,312,841 Rls. 5,697,039 $
133 1390 جمهوري کره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 3,061,800 61,582,739,018 Rls. 5,516,575 $
134 1390 جمهوري کره 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 1,778,067 60,067,904,502 Rls. 5,430,972 $
135 1390 جمهوري کره 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 3,411,482 59,863,534,146 Rls. 5,603,327 $
136 1390 جمهوري کره 98870324 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 37% ا لي 38% بجز لاستيک 977,800 59,645,535,464 Rls. 5,708,778 $
137 1390 جمهوري کره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 2,794,658 59,222,662,420 Rls. 5,394,245 $
138 1390 جمهوري کره 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 4,240,089 57,716,660,715 Rls. 5,300,083 $
139 1390 جمهوري کره 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,754,739 57,494,207,962 Rls. 5,427,183 $
140 1390 جمهوري کره 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 5,116,341 57,454,159,537 Rls. 5,331,284 $
141 1390 جمهوري کره 85013110 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا کثر 200 وا ت 486,257 55,495,821,583 Rls. 5,060,415 $
142 1390 جمهوري کره 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,496,692 54,894,416,013 Rls. 4,892,613 $
143 1390 جمهوري کره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 252,059 54,530,553,324 Rls. 5,026,908 $
144 1390 جمهوري کره 24022000 سيگار حاوي توتون 835,419 53,923,322,403 Rls. 4,608,830 $
145 1390 جمهوري کره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,584,761 52,792,369,495 Rls. 4,650,863 $
146 1390 جمهوري کره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 2,311,110 52,224,795,530 Rls. 4,795,100 $
147 1390 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 2,671,658 50,933,808,257 Rls. 4,661,283 $
148 1390 جمهوري کره 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,044,000 50,727,272,279 Rls. 4,556,708 $
149 1390 جمهوري کره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 992,252 50,416,094,937 Rls. 4,701,895 $
150 1390 جمهوري کره 54041910 --- از پلي اوراتان 696,365 50,325,911,010 Rls. 4,506,438 $
151 1390 جمهوري کره 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 629,240 50,298,410,806 Rls. 4,361,627 $
152 1390 جمهوري کره 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,339,651 50,283,101,820 Rls. 4,659,257 $
153 1390 جمهوري کره 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 2,180,150 49,382,481,690 Rls. 4,563,191 $
154 1390 جمهوري کره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 3,935,422 49,277,379,121 Rls. 4,605,993 $
155 1390 جمهوري کره 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 339,048 48,370,641,518 Rls. 4,385,802 $
156 1390 جمهوري کره 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,481,397 48,285,731,157 Rls. 4,407,304 $
157 1390 جمهوري کره 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 3,791,508 47,142,815,882 Rls. 4,331,349 $
158 1390 جمهوري کره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 211,747 46,969,702,537 Rls. 4,311,788 $
159 1390 جمهوري کره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 2,407,800 46,563,273,549 Rls. 4,291,769 $
160 1390 جمهوري کره 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 1,910,600 45,792,372,893 Rls. 4,082,012 $
161 1390 جمهوري کره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 943,877 44,733,662,780 Rls. 3,989,789 $
162 1390 جمهوري کره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 206,599 44,559,777,181 Rls. 4,044,263 $
163 1390 جمهوري کره 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,203,379 44,356,799,452 Rls. 4,155,383 $
164 1390 جمهوري کره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,722,425 42,753,851,949 Rls. 3,912,085 $
165 1390 جمهوري کره 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 491,828 42,466,575,851 Rls. 3,764,482 $
166 1390 جمهوري کره 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 1,944,000 42,200,251,517 Rls. 3,899,034 $
167 1390 جمهوري کره 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 4,933,790 42,191,604,456 Rls. 3,984,614 $
168 1390 جمهوري کره 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 1,094,120 41,871,343,620 Rls. 3,894,461 $
169 1390 جمهوري کره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 31,128 41,594,979,304 Rls. 3,746,812 $
170 1390 جمهوري کره 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,288,000 41,548,181,110 Rls. 3,812,771 $
171 1390 جمهوري کره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 1,534,415 41,256,334,493 Rls. 3,786,333 $
172 1390 جمهوري کره 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 541,891 41,035,969,214 Rls. 3,781,421 $
173 1390 جمهوري کره 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 334,991 40,910,173,378 Rls. 3,636,052 $
174 1390 جمهوري کره 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 1,062,485 40,448,186,537 Rls. 3,806,068 $
175 1390 جمهوري کره 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,992,293 40,119,430,461 Rls. 3,769,439 $
176 1390 جمهوري کره 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 839,453 39,657,712,904 Rls. 3,650,509 $
177 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 89011090 سايرکشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 2,250,000 39,442,752,924 Rls. 3,792,937 $
178 1390 جمهوري کره 32121000 ورقه هاي دا غ زني 148,913 39,275,447,802 Rls. 3,580,754 $
179 1390 جمهوري کره 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 449,101 39,167,138,097 Rls. 3,679,739 $
180 1390 جمهوري کره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 2,548,447 38,979,828,771 Rls. 3,568,869 $
181 1390 جمهوري کره 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 328,620 38,903,313,592 Rls. 3,590,193 $
182 1390 جمهوري کره 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 1,233,200 38,569,352,290 Rls. 3,386,702 $
183 1390 جمهوري کره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 886,680 37,982,601,414 Rls. 3,456,871 $
184 1390 جمهوري کره 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 470,230 37,919,618,642 Rls. 3,470,926 $
185 1390 جمهوري کره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 521,029 37,664,971,074 Rls. 3,090,222 $
186 1390 جمهوري کره 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 172,589 36,675,375,633 Rls. 3,415,333 $
187 1390 جمهوري کره 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 2,569,180 36,384,383,016 Rls. 3,253,904 $
188 1390 جمهوري کره 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 556,966 36,158,516,125 Rls. 3,354,287 $
189 1390 جمهوري کره 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 769,068 36,059,347,034 Rls. 3,241,278 $
190 1390 جمهوري کره 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 160,000 35,729,194,873 Rls. 3,282,425 $
191 1390 جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 45,643 35,673,695,241 Rls. 3,208,205 $
192 1390 جمهوري کره 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,950,290 35,537,570,798 Rls. 3,357,986 $
193 1390 جمهوري کره 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 475,260 35,522,650,000 Rls. 3,185,970 $
194 1390 جمهوري کره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,028,998 35,080,385,141 Rls. 3,322,696 $
195 1390 جمهوري کره 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,510,070 34,259,255,803 Rls. 3,147,410 $
196 1390 جمهوري کره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 828,624 34,059,349,060 Rls. 3,166,520 $
197 1390 جمهوري کره 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 2,701,096 33,998,699,013 Rls. 2,773,140 $
198 1390 جمهوري کره 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,065,317 33,620,385,309 Rls. 3,083,913 $
199 1390 جمهوري کره 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 63,419 33,604,285,814 Rls. 2,913,797 $
200 1390 جمهوري کره 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 492,123 33,598,595,716 Rls. 2,865,957 $
مجموع کل
45,778,747,026,556 ريال
مجموع کل
4,180,943,653 دلار