آمار کل " واردات از" کشور "������������������������������������������������ ������������������������������" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه . 10,482 33,065,125,191 Rls. 3,001,791 $
102 1390 جمهوري کره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 726,600 32,788,360,813 Rls. 3,031,763 $
103 1390 جمهوري کره 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 1,223,450 32,619,374,553 Rls. 2,959,459 $
104 1390 جمهوري کره 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,144,799 32,550,528,310 Rls. 3,035,400 $
105 1390 جمهوري کره 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 1,485,380 32,346,429,846 Rls. 3,062,704 $
106 1390 جمهوري کره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 3,935,668 32,007,536,369 Rls. 2,941,670 $
107 1390 جمهوري کره 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 3,021,469 31,927,413,375 Rls. 3,033,016 $
108 1390 جمهوري کره 85176220 كارت مودم باسيم 12,879 31,809,215,286 Rls. 2,955,972 $
109 1390 جمهوري کره 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,624,040 31,692,929,804 Rls. 3,055,373 $
110 1390 جمهوري کره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 171,944 31,348,921,923 Rls. 2,965,975 $
111 1390 جمهوري کره 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,676,500 31,218,361,327 Rls. 2,887,946 $
112 1390 جمهوري کره 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي کمترا ز 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 2,440,781 31,126,966,054 Rls. 2,885,561 $
113 1390 جمهوري کره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 442,264 30,362,185,526 Rls. 2,480,961 $
114 1390 جمهوري کره 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 1,029,000 30,338,256,586 Rls. 2,664,896 $
115 1390 جمهوري کره 54024910 ساير نخ ها از پلي اوره تان يك لا بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نمي باشد غير از نخ دوخت ، اماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 494,282 30,327,349,628 Rls. 2,650,533 $
116 1390 جمهوري کره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 871,699 30,173,089,516 Rls. 2,791,610 $
117 1390 جمهوري کره 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 306,826 29,942,778,873 Rls. 2,747,448 $
118 1390 جمهوري کره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 424,512 29,773,862,804 Rls. 2,759,265 $
119 1390 جمهوري کره 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 16,038 29,166,854,438 Rls. 2,717,956 $
120 1390 جمهوري کره 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,001,870 28,731,633,311 Rls. 2,664,358 $
121 1390 جمهوري کره 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 3,254,499 28,728,262,871 Rls. 2,690,581 $
122 1390 جمهوري کره 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 43,859 28,326,783,493 Rls. 2,490,141 $
123 1390 جمهوري کره 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 2,515,834 28,103,285,936 Rls. 2,409,515 $
124 1390 جمهوري کره 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,983,220 27,720,770,283 Rls. 2,601,949 $
125 1390 جمهوري کره 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 163,992 27,260,013,690 Rls. 2,503,412 $
126 1390 جمهوري کره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 182,410 27,237,585,575 Rls. 2,522,079 $
127 1390 جمهوري کره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 304,267 27,017,927,192 Rls. 2,477,773 $
128 1390 جمهوري کره 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 94,707 26,981,994,972 Rls. 2,291,072 $
129 1390 جمهوري کره 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 18,960 26,806,944,634 Rls. 2,412,179 $
130 1390 جمهوري کره 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 606,248 26,715,890,539 Rls. 2,374,585 $
131 1390 جمهوري کره 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 206,949 26,709,220,138 Rls. 2,492,891 $
132 1390 جمهوري کره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 763,800 26,595,287,548 Rls. 2,406,678 $
133 1390 جمهوري کره 98870318 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 25% ا لي 26% بجز لاستيک 380,322 26,459,701,120 Rls. 2,502,712 $
134 1390 جمهوري کره 84138120 تملبه هاي تزريقي 106,194 26,438,359,052 Rls. 2,447,231 $
135 1390 جمهوري کره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 237,722 26,399,529,469 Rls. 2,323,241 $
136 1390 جمهوري کره 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 218,109 26,375,751,567 Rls. 2,432,751 $
137 1390 جمهوري کره 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 339,455 26,315,525,574 Rls. 2,353,937 $
138 1390 جمهوري کره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 1,092,600 26,262,510,168 Rls. 2,412,573 $
139 1390 جمهوري کره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 717,200 26,001,131,238 Rls. 2,463,876 $
140 1390 جمهوري کره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 932,403 25,801,574,157 Rls. 2,310,648 $
141 1390 جمهوري کره 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 532,007 25,684,317,292 Rls. 2,386,526 $
142 1390 جمهوري کره 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 753,100 25,217,090,782 Rls. 2,300,455 $
143 1390 جمهوري کره 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 502,479 25,182,392,551 Rls. 2,202,750 $
144 1390 جمهوري کره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 321,657 24,873,705,003 Rls. 2,274,719 $
145 1390 جمهوري کره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 522,720 24,777,226,396 Rls. 2,055,832 $
146 1390 جمهوري کره 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 1,142,648 24,680,683,464 Rls. 2,246,279 $
147 1390 جمهوري کره 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 391,156 24,401,438,172 Rls. 2,127,150 $
148 1390 جمهوري کره 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 205,796 24,277,225,094 Rls. 2,243,169 $
149 1390 جمهوري کره 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 99,180 24,075,133,725 Rls. 2,100,930 $
150 1390 جمهوري کره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 97,166 23,905,486,842 Rls. 2,256,715 $
151 1390 جمهوري کره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 112,865 23,872,000,487 Rls. 2,211,194 $
152 1390 جمهوري کره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,242,300 23,589,493,833 Rls. 2,180,109 $
153 1390 جمهوري کره 28364000 کربنات هاي پتاسيم 2,180,000 23,506,483,568 Rls. 2,114,348 $
154 1390 جمهوري کره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 213,860 23,442,490,647 Rls. 2,161,264 $
155 1390 جمهوري کره 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 804,643 23,255,339,958 Rls. 2,168,628 $
156 1390 جمهوري کره 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 1,579,034 23,124,610,999 Rls. 2,134,909 $
157 1390 جمهوري کره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 402,755 23,062,098,498 Rls. 2,053,581 $
158 1390 جمهوري کره 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 3,655 22,534,139,806 Rls. 2,033,420 $
159 1390 جمهوري کره 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 907,934 22,470,688,423 Rls. 2,075,842 $
160 1390 جمهوري کره 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 325,100 22,293,580,766 Rls. 2,057,022 $
161 1390 جمهوري کره 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 848,649 22,159,641,485 Rls. 2,034,637 $
162 1390 جمهوري کره 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 808,138 21,911,659,281 Rls. 2,034,871 $
163 1390 جمهوري کره 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 126,879 21,773,177,760 Rls. 1,979,359 $
164 1390 جمهوري کره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 427,573 21,674,681,618 Rls. 1,969,571 $
165 1390 جمهوري کره 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 1,525,294 21,374,033,157 Rls. 1,876,978 $
166 1390 جمهوري کره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 844,600 21,327,835,381 Rls. 1,944,171 $
167 1390 جمهوري کره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 463,248 21,249,544,560 Rls. 1,927,701 $
168 1390 جمهوري کره 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 181,425 21,047,844,501 Rls. 1,958,927 $
169 1390 جمهوري کره 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 2,395,540 20,967,920,202 Rls. 1,982,384 $
170 1390 جمهوري کره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 677,543 20,922,537,592 Rls. 1,904,057 $
171 1390 جمهوري کره 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 76,032 20,890,914,083 Rls. 1,930,419 $
172 1390 جمهوري کره 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 33,608 20,747,749,066 Rls. 1,968,048 $
173 1390 جمهوري کره 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 336,344 20,625,771,459 Rls. 1,923,994 $
174 1390 جمهوري کره 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 198,612 20,444,266,504 Rls. 1,917,056 $
175 1390 جمهوري کره 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,511 20,425,901,349 Rls. 1,905,696 $
176 1390 جمهوري کره 32091020 رنگ آستري کاتافروز ED(ا لکترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 597,281 20,273,437,755 Rls. 1,764,958 $
177 1390 جمهوري کره 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 1,630,745 20,203,899,332 Rls. 1,648,792 $
178 1390 جمهوري کره 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 786,083 20,173,311,528 Rls. 1,877,693 $
179 1390 جمهوري کره 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 225,350 20,034,012,468 Rls. 1,792,314 $
180 1390 جمهوري کره 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 240,448 19,900,502,754 Rls. 1,635,251 $
181 1390 جمهوري کره 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 499,223 19,838,747,248 Rls. 1,806,878 $
182 1390 جمهوري کره 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 1,750,052 19,804,291,967 Rls. 1,842,724 $
183 1390 جمهوري کره 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 1,911,281 19,760,598,816 Rls. 1,821,166 $
184 1390 جمهوري کره 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 1,062,000 19,757,654,278 Rls. 1,761,692 $
185 1390 جمهوري کره 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 524,000 19,546,310,090 Rls. 1,828,166 $
186 1390 جمهوري کره 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 399,775 19,486,435,503 Rls. 1,820,142 $
187 1390 جمهوري کره 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,052,456 19,434,076,995 Rls. 1,737,162 $
188 1390 جمهوري کره 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 342,895 19,375,067,906 Rls. 1,774,709 $
189 1390 جمهوري کره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 21,133 19,290,222,729 Rls. 1,762,461 $
190 1390 جمهوري کره 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 457,900 19,082,957,989 Rls. 1,761,191 $
191 1390 جمهوري کره 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 490,756 19,082,682,062 Rls. 1,733,433 $
192 1390 جمهوري کره 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 235,250 19,075,625,809 Rls. 1,708,198 $
193 1390 جمهوري کره 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 197,736 19,056,505,671 Rls. 1,779,085 $
194 1390 جمهوري کره 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 1,973,515 19,036,014,318 Rls. 1,781,564 $
195 1390 جمهوري کره 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,055,000 18,959,703,160 Rls. 1,762,758 $
196 1390 جمهوري کره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 59,204 18,692,296,629 Rls. 1,663,496 $
197 1390 جمهوري کره 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 503,790 18,539,045,540 Rls. 1,705,691 $
198 1390 جمهوري کره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 1,460,000 18,523,607,454 Rls. 1,662,059 $
199 1390 جمهوري کره 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 57,250 18,478,299,039 Rls. 1,705,076 $
200 1390 جمهوري کره 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 401,952 18,271,136,984 Rls. 1,651,665 $
201 1390 جمهوري کره 84262000 جرثقيل هاي برجي 1,133,393 18,250,832,127 Rls. 1,677,309 $
202 1390 جمهوري کره 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 1,597,980 18,244,737,722 Rls. 1,611,119 $
203 1390 جمهوري کره 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 239,508 18,160,440,341 Rls. 1,654,954 $
204 1390 جمهوري کره 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 900,000 18,054,186,374 Rls. 1,668,399 $
205 1390 جمهوري کره 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 71,815 17,873,639,985 Rls. 1,698,568 $
206 1390 جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 62,755 17,873,439,449 Rls. 1,617,805 $
207 1390 جمهوري کره 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 3,818 17,584,649,445 Rls. 1,650,932 $
208 1390 جمهوري کره 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,738,678 17,544,757,911 Rls. 1,597,065 $
209 1390 جمهوري کره 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 168,610 17,507,306,901 Rls. 1,638,493 $
210 1390 جمهوري کره 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 621,358 17,468,770,000 Rls. 1,628,888 $
211 1390 جمهوري کره 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 32,220 17,287,299,970 Rls. 1,622,772 $
212 1390 جمهوري کره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 824,300 17,253,032,937 Rls. 1,467,624 $
213 1390 جمهوري کره 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 164,584 17,165,889,741 Rls. 1,568,072 $
214 1390 جمهوري کره 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,118,600 17,152,392,571 Rls. 1,565,200 $
215 1390 جمهوري کره 98870311 جهت توليدخودروهاي سوا ري با ساخت دا خل کمترا ز 14% 243,063 16,853,059,774 Rls. 1,456,071 $
216 1390 جمهوري کره 29270000 ترکيبات دي آزوئيک ياا زوکسيک 515,500 16,812,523,367 Rls. 1,523,046 $
217 1390 جمهوري کره 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 221,692 16,757,204,296 Rls. 1,588,413 $
218 1390 جمهوري کره 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 444,610 16,582,078,608 Rls. 1,516,281 $
219 1390 جمهوري کره 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 401,000 16,430,555,623 Rls. 1,471,350 $
220 1390 جمهوري کره 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 627,131 16,361,596,111 Rls. 1,516,369 $
221 1390 جمهوري کره 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 836,070 16,294,773,379 Rls. 1,522,023 $
222 1390 جمهوري کره 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 243,117 16,281,411,973 Rls. 1,480,129 $
223 1390 جمهوري کره 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 73,723 16,270,063,975 Rls. 1,481,923 $
224 1390 جمهوري کره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 9,931 16,216,147,852 Rls. 1,496,420 $
225 1390 جمهوري کره 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 301,438 16,156,588,548 Rls. 1,462,876 $
226 1390 جمهوري کره 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 116,304 16,074,911,861 Rls. 1,480,468 $
227 1390 جمهوري کره 59022010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي استرآغشته شده 317,541 16,044,619,694 Rls. 1,489,029 $
228 1390 جمهوري کره 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 385,461 15,988,883,369 Rls. 1,477,657 $
229 1390 جمهوري کره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,538 15,866,007,915 Rls. 1,448,071 $
230 1390 جمهوري کره 29102000 متيل ا کسيرا ن (ا کسيد پروپيلن ) 600,560 15,684,444,553 Rls. 1,446,050 $
231 1390 جمهوري کره 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 117,063 15,520,556,680 Rls. 1,430,021 $
232 1390 جمهوري کره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 33,432 15,462,521,791 Rls. 1,407,088 $
233 1390 جمهوري کره 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 399,412 15,439,351,476 Rls. 1,435,301 $
234 1390 جمهوري کره 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,452,241 15,340,966,153 Rls. 1,389,019 $
235 1390 جمهوري کره 84472000 ماشين هاي کشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 59,200 15,299,949,402 Rls. 1,447,762 $
236 1390 جمهوري کره 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 1,686,430 15,295,519,033 Rls. 1,297,220 $
237 1390 جمهوري کره 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 218,710 15,124,207,957 Rls. 1,420,712 $
238 1390 جمهوري کره 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 172,343 15,097,710,000 Rls. 1,426,870 $
239 1390 جمهوري کره 76071190 ---ساير 343,029 15,075,803,489 Rls. 1,379,485 $
240 1390 جمهوري کره 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 605,110 14,913,415,688 Rls. 1,395,356 $
241 1390 جمهوري کره 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 156,130 14,900,357,210 Rls. 1,399,844 $
242 1390 جمهوري کره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 127,916 14,719,225,623 Rls. 1,335,701 $
243 1390 جمهوري کره 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 232,522 14,718,858,946 Rls. 1,331,220 $
244 1390 جمهوري کره 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 444,385 14,438,529,269 Rls. 1,338,776 $
245 1390 جمهوري کره 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 34,295 14,406,231,537 Rls. 1,328,229 $
246 1390 جمهوري کره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 139,367 14,393,088,871 Rls. 1,327,684 $
247 1390 جمهوري کره 84133010 پمپ ا نژکتور 42,058 14,370,314,128 Rls. 1,262,294 $
248 1390 جمهوري کره 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 885,000 14,344,089,290 Rls. 1,344,688 $
249 1390 جمهوري کره 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 786,476 14,329,653,279 Rls. 1,320,034 $
250 1390 جمهوري کره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 372,584 14,185,238,335 Rls. 1,284,051 $
251 1390 جمهوري کره 29141100 ا ستن 908,800 14,141,990,945 Rls. 1,295,737 $
252 1390 جمهوري کره 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 128,646 14,097,209,068 Rls. 1,277,225 $
253 1390 جمهوري کره 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 623,483 14,077,926,465 Rls. 1,282,477 $
254 1390 جمهوري کره 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 821,042 14,046,251,907 Rls. 1,333,610 $
255 1390 جمهوري کره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 490,515 14,018,600,000 Rls. 1,327,770 $
256 1390 جمهوري کره 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 1,204,848 13,964,628,407 Rls. 1,302,834 $
257 1390 جمهوري کره 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 67,099 13,941,595,750 Rls. 1,170,307 $
258 1390 جمهوري کره 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 216,770 13,791,647,367 Rls. 1,259,221 $
259 1390 جمهوري کره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,232,138 13,758,538,787 Rls. 1,310,335 $
260 1390 جمهوري کره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 739,404 13,724,667,188 Rls. 1,274,061 $
261 1390 جمهوري کره 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 184,076 13,609,014,286 Rls. 1,239,000 $
262 1390 جمهوري کره 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 3,069,834 13,553,313,318 Rls. 1,156,722 $
263 1390 جمهوري کره 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 510,000 13,371,003,746 Rls. 1,183,798 $
264 1390 جمهوري کره 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 935,937 13,364,625,319 Rls. 1,141,621 $
265 1390 جمهوري کره 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 71,676 13,230,431,016 Rls. 1,239,864 $
266 1390 جمهوري کره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 61,009 13,142,715,400 Rls. 1,178,846 $
267 1390 جمهوري کره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 85,843 12,931,300,730 Rls. 1,203,067 $
268 1390 جمهوري کره 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 382,103 12,908,501,636 Rls. 1,197,902 $
269 1390 جمهوري کره 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 309,080 12,889,407,217 Rls. 1,152,855 $
270 1390 جمهوري کره 38123010 آنتي ا کسيدا نها 232,740 12,803,570,839 Rls. 1,163,637 $
271 1390 جمهوري کره 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 80,980 12,718,963,837 Rls. 1,169,609 $
272 1390 جمهوري کره 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 16,776 12,643,999,925 Rls. 1,144,457 $
273 1390 جمهوري کره 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 589,178 12,634,511,500 Rls. 1,172,314 $
274 1390 جمهوري کره 29161400 ا سترهاي ا سيد متاکريليک 345,600 12,619,870,334 Rls. 1,140,970 $
275 1390 جمهوري کره 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 67,878 12,612,769,747 Rls. 1,179,881 $
276 1390 جمهوري کره 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 290,000 12,479,537,354 Rls. 1,149,355 $
277 1390 جمهوري کره 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 51,439 12,464,755,787 Rls. 1,164,069 $
278 1390 جمهوري کره 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 373,848 12,378,215,489 Rls. 1,120,058 $
279 1390 جمهوري کره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 512,200 12,320,622,493 Rls. 1,075,762 $
280 1390 جمهوري کره 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 179,102 12,304,628,274 Rls. 1,152,766 $
281 1390 جمهوري کره 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 517,347 12,258,397,193 Rls. 1,143,258 $
282 1390 جمهوري کره 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 20,466 12,166,728,802 Rls. 1,093,830 $
283 1390 جمهوري کره 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 248,806 12,084,318,952 Rls. 1,122,787 $
284 1390 جمهوري کره 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 676,595 12,070,750,094 Rls. 1,083,170 $
285 1390 جمهوري کره 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 526,983 12,000,979,155 Rls. 1,094,501 $
286 1390 جمهوري کره 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 49,459 11,973,832,430 Rls. 1,100,483 $
287 1390 جمهوري کره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 50,831 11,944,219,020 Rls. 1,077,952 $
288 1390 جمهوري کره 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 159,964 11,880,420,696 Rls. 1,044,737 $
289 1390 جمهوري کره 29419050 سفترياکسون سديم 6,000 11,772,687,170 Rls. 1,116,955 $
290 1390 جمهوري کره 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 563,300 11,765,133,446 Rls. 1,060,414 $
291 1390 جمهوري کره 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 13,175 11,592,930,462 Rls. 952,062 $
292 1390 جمهوري کره 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 23,512 11,556,685,512 Rls. 1,056,841 $
293 1390 جمهوري کره 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 313,200 11,554,519,944 Rls. 1,066,117 $
294 1390 جمهوري کره 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 144,537 11,513,848,580 Rls. 961,523 $
295 1390 جمهوري کره 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 106,280 11,512,687,142 Rls. 1,034,268 $
296 1390 جمهوري کره 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 517,500 11,509,283,702 Rls. 1,047,049 $
297 1390 جمهوري کره 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 1,032,313 11,461,089,303 Rls. 1,083,006 $
298 1390 جمهوري کره 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 7,001 11,401,178,695 Rls. 1,024,625 $
299 1390 جمهوري کره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 62,578 11,243,955,335 Rls. 1,037,824 $
300 1390 جمهوري کره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 544,496 11,141,772,173 Rls. 1,011,311 $
مجموع کل
3,877,442,837,542 ريال
مجموع کل
353,842,087 دلار