آمار کل " واردات از" کشور "������������������������������������������������ ������������������������������" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1390 جمهوري کره 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 93,200 10,934,510,126 Rls. 1,046,526 $
202 1390 جمهوري کره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 123,849 10,822,752,886 Rls. 984,674 $
203 1390 جمهوري کره 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 165,000 10,714,199,403 Rls. 1,025,479 $
204 1390 جمهوري کره 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 19,054 10,643,643,512 Rls. 1,009,418 $
205 1390 جمهوري کره 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 30,355 10,608,913,450 Rls. 969,725 $
206 1390 جمهوري کره 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 65,332 10,591,667,661 Rls. 999,788 $
207 1390 جمهوري کره 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 95,511 10,501,718,803 Rls. 970,135 $
208 1390 جمهوري کره 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 7,050 10,468,706,362 Rls. 971,205 $
209 1390 جمهوري کره 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 264,457 10,417,615,283 Rls. 972,786 $
210 1390 جمهوري کره 29172000 ا سيدهاي پلي کربوکسيليک سيکلانيک, سيکلوترپنيک, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 581,840 10,386,551,838 Rls. 952,188 $
211 1390 جمهوري کره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 513,258 10,315,008,241 Rls. 957,896 $
212 1390 جمهوري کره 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 568,754 10,298,140,401 Rls. 975,945 $
213 1390 جمهوري کره 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 167,019 10,267,283,821 Rls. 896,061 $
214 1390 جمهوري کره 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 350,000 10,249,326,252 Rls. 963,384 $
215 1390 جمهوري کره 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 165,692 10,201,214,299 Rls. 949,947 $
216 1390 جمهوري کره 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 6,189 9,925,325,582 Rls. 849,326 $
217 1390 جمهوري کره 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 299,260 9,895,191,751 Rls. 938,422 $
218 1390 جمهوري کره 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 91,932 9,860,114,780 Rls. 931,648 $
219 1390 جمهوري کره 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 302,691 9,835,525,189 Rls. 894,693 $
220 1390 جمهوري کره 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 246,839 9,775,972,674 Rls. 900,670 $
221 1390 جمهوري کره 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 116,525 9,748,111,841 Rls. 905,571 $
222 1390 جمهوري کره 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 104,250 9,400,698,135 Rls. 878,804 $
223 1390 جمهوري کره 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 377,856 9,383,176,654 Rls. 839,050 $
224 1390 جمهوري کره 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 194,520 9,275,808,090 Rls. 877,638 $
225 1390 جمهوري کره 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 162,099 9,258,449,074 Rls. 837,686 $
226 1390 جمهوري کره 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 516,604 9,257,449,956 Rls. 863,589 $
227 1390 جمهوري کره 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 82,116 9,248,665,613 Rls. 860,481 $
228 1390 جمهوري کره 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 196,327 9,079,762,311 Rls. 858,343 $
229 1390 جمهوري کره 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 249,545 9,053,661,563 Rls. 835,302 $
230 1390 جمهوري کره 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 23,810 9,048,219,765 Rls. 862,721 $
231 1390 جمهوري کره 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 102,470 8,991,474,955 Rls. 796,163 $
232 1390 جمهوري کره 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 91,921 8,961,285,053 Rls. 836,855 $
233 1390 جمهوري کره 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 63,670 8,911,704,400 Rls. 727,191 $
234 1390 جمهوري کره 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 616,677 8,852,896,626 Rls. 823,658 $
235 1390 جمهوري کره 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 63,896 8,839,185,112 Rls. 823,284 $
236 1390 جمهوري کره 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 276,582 8,753,996,907 Rls. 838,856 $
237 1390 جمهوري کره 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 62,226 8,753,461,565 Rls. 728,224 $
238 1390 جمهوري کره 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,014,469 8,745,347,226 Rls. 761,881 $
239 1390 جمهوري کره 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 648,271 8,729,005,670 Rls. 809,775 $
240 1390 جمهوري کره 90321000 ترموستات 50,147 8,727,238,643 Rls. 821,435 $
241 1390 جمهوري کره 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 147,730 8,697,961,965 Rls. 784,355 $
242 1390 جمهوري کره 32099020 رنگ آستري کاتافروزED الكترودي پوزيشن براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 231,741 8,693,215,943 Rls. 807,422 $
243 1390 جمهوري کره 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 33,800 8,545,160,256 Rls. 807,546 $
244 1390 جمهوري کره 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 33,795 8,478,225,809 Rls. 776,616 $
245 1390 جمهوري کره 72023000 فروسيليکومنگنز. 600,000 8,318,587,686 Rls. 746,062 $
246 1390 جمهوري کره 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 29,456 8,302,871,540 Rls. 707,827 $
247 1390 جمهوري کره 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 260,194 8,292,595,879 Rls. 776,503 $
248 1390 جمهوري کره 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 513,000 8,109,419,851 Rls. 768,727 $
249 1390 جمهوري کره 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 52,032 8,093,664,936 Rls. 692,387 $
250 1390 جمهوري کره 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 198,253 8,034,500,001 Rls. 720,174 $
251 1390 جمهوري کره 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 408,700 7,978,291,286 Rls. 684,603 $
252 1390 جمهوري کره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 25,096 7,973,939,786 Rls. 735,766 $
253 1390 جمهوري کره 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 43,242 7,972,516,593 Rls. 725,022 $
254 1390 جمهوري کره 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 188,775 7,967,655,121 Rls. 693,426 $
255 1390 جمهوري کره 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161500 336,005 7,905,070,243 Rls. 751,596 $
256 1390 جمهوري کره 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 296,000 7,895,019,831 Rls. 747,506 $
257 1390 جمهوري کره 54026910 نخ از پلي اورتان چند لا ياكابله ،اماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 129,043 7,827,793,378 Rls. 715,337 $
258 1390 جمهوري کره 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 27,607 7,771,935,550 Rls. 711,213 $
259 1390 جمهوري کره 76061110 ورق کامپوزيتي 204,123 7,676,484,779 Rls. 725,559 $
260 1390 جمهوري کره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,513 7,660,654,349 Rls. 692,669 $
261 1390 جمهوري کره 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 38,046 7,640,042,697 Rls. 701,893 $
262 1390 جمهوري کره 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 452,590 7,596,345,371 Rls. 689,835 $
263 1390 جمهوري کره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 95,231 7,585,200,000 Rls. 730,965 $
264 1390 جمهوري کره 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 150,358 7,564,280,212 Rls. 689,316 $
265 1390 جمهوري کره 32042000 محصولات آلي سنتتيک مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان کننده فلورسنت استعمال مي شوند 142,695 7,555,867,725 Rls. 675,698 $
266 1390 جمهوري کره 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 179,460 7,554,391,659 Rls. 694,388 $
267 1390 جمهوري کره 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 447,275 7,511,107,422 Rls. 632,399 $
268 1390 جمهوري کره 85044050 کنترل دور موتورInverter 180,001 7,500,809,677 Rls. 694,569 $
269 1390 جمهوري کره 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 158,400 7,416,889,583 Rls. 659,157 $
270 1390 جمهوري کره 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 7,748 7,306,860,499 Rls. 679,269 $
271 1390 جمهوري کره 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 74,052 7,271,241,642 Rls. 683,620 $
272 1390 جمهوري کره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 209,864 7,172,969,341 Rls. 673,485 $
273 1390 جمهوري کره 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 166,977 7,145,828,575 Rls. 666,974 $
274 1390 جمهوري کره 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 109,482 7,140,811,938 Rls. 656,173 $
275 1390 جمهوري کره 85261000 دستگاههاي را دا ر 2,058 7,125,922,653 Rls. 615,756 $
276 1390 جمهوري کره 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 220,000 7,118,824,431 Rls. 648,788 $
277 1390 جمهوري کره 72102000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياروکش شده باسرب, همچنين باآلياژسرب و قلع 499,358 7,107,231,845 Rls. 672,595 $
278 1390 جمهوري کره 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 172,764 7,084,552,114 Rls. 649,492 $
279 1390 جمهوري کره 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 170,837 7,029,202,445 Rls. 645,494 $
280 1390 جمهوري کره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 61,269 6,951,652,135 Rls. 577,549 $
281 1390 جمهوري کره 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 30,240 6,887,282,651 Rls. 632,555 $
282 1390 جمهوري کره 85113090 کويل هاي روشن کردن 85,898 6,876,306,276 Rls. 612,958 $
283 1390 جمهوري کره 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 172,121 6,780,297,747 Rls. 628,174 $
284 1390 جمهوري کره 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 15,538 6,773,428,780 Rls. 634,141 $
285 1390 جمهوري کره 90322000 مانوستات 15,640 6,757,930,860 Rls. 636,156 $
286 1390 جمهوري کره 72122000 آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده باپهناي کمترا ز600mmآبکاري ياا ندودشده باروي به طريق الکتروليت 311,547 6,614,833,467 Rls. 609,660 $
287 1390 جمهوري کره 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 139,555 6,586,966,999 Rls. 638,481 $
288 1390 جمهوري کره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 19,338 6,575,127,195 Rls. 607,681 $
289 1390 جمهوري کره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 133,995 6,552,630,511 Rls. 546,876 $
290 1390 جمهوري کره 28230000 ا کسيدهاي تيتان 209,700 6,486,694,707 Rls. 566,187 $
291 1390 جمهوري کره 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 181,124 6,450,939,885 Rls. 588,536 $
292 1390 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 10051010 دا نه ذرت بذري . 6,400 6,438,912,329 Rls. 613,931 $
293 1390 جمهوري کره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 7,895 6,430,701,536 Rls. 607,821 $
294 1390 جمهوري کره 85113030 ساير دلكوها غير مذكور درجاي ديگر 37,572 6,413,438,835 Rls. 555,927 $
295 1390 جمهوري کره 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 197,518 6,367,376,512 Rls. 597,388 $
296 1390 جمهوري کره 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 72,502 6,340,914,411 Rls. 541,406 $
297 1390 جمهوري کره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 69,789 6,300,497,306 Rls. 587,680 $
298 1390 جمهوري کره 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 34,641 6,297,980,167 Rls. 581,971 $
299 1390 جمهوري کره 29173300 ا ورتوفتالات هاي دي نوئيل يا دي د سيل 224,000 6,296,332,565 Rls. 587,866 $
300 1390 جمهوري کره 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 19,150 6,286,266,893 Rls. 573,196 $
301 1390 جمهوري کره 39173200 سايرلوله هاکه باموا دديگرمستحکم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 282,143 6,171,743,840 Rls. 573,397 $
302 1390 جمهوري کره 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 1,499,074 6,149,480,223 Rls. 546,940 $
303 1390 جمهوري کره 98842920 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 14% لغايت 20% 86,345 6,142,015,449 Rls. 565,824 $
304 1390 جمهوري کره 54025910 نخهاي يك لااز پلي اورتان ،اماده نشده براي خرده فروشي، غير از نخ دوخت باتابي بيش از50دوردرمتر بيشتر بوده وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 85,822 6,111,676,067 Rls. 587,355 $
305 1390 جمهوري کره 84281020 آسانسور باسيستم محرکه بدون گيربکس (less gear ) وهيدروليکي 349,090 6,038,118,174 Rls. 549,574 $
306 1390 جمهوري کره 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 169,536 6,008,566,077 Rls. 566,642 $
307 1390 جمهوري کره 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 202,858 5,980,062,572 Rls. 529,427 $
308 1390 جمهوري کره 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 327,000 5,979,858,932 Rls. 560,915 $
309 1390 جمهوري کره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 537,535 5,947,768,504 Rls. 547,832 $
310 1390 جمهوري کره 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 304,000 5,902,874,106 Rls. 544,877 $
311 1390 جمهوري کره 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 65,201 5,892,816,234 Rls. 531,484 $
312 1390 جمهوري کره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 56,326 5,889,476,976 Rls. 553,218 $
313 1390 جمهوري کره 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 68,300 5,854,107,241 Rls. 536,199 $
314 1390 جمهوري کره 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 582,487 5,849,044,245 Rls. 551,273 $
315 1390 جمهوري کره 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 23,416 5,848,231,366 Rls. 477,017 $
316 1390 جمهوري کره 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 233,109 5,841,028,924 Rls. 552,416 $
317 1390 جمهوري کره 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 53,938 5,835,557,548 Rls. 546,795 $
318 1390 جمهوري کره 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 27,483 5,748,125,777 Rls. 498,277 $
319 1390 جمهوري کره 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 75,980 5,731,575,527 Rls. 539,471 $
320 1390 جمهوري کره 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 40,320 5,665,139,756 Rls. 537,914 $
321 1390 جمهوري کره 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 67,674 5,661,237,434 Rls. 531,618 $
322 1390 جمهوري کره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 95,017 5,657,250,379 Rls. 512,222 $
323 1390 جمهوري کره 27121020 ژله کابل 163,680 5,613,996,001 Rls. 500,468 $
324 1390 جمهوري کره 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 5,890 5,609,832,109 Rls. 539,239 $
325 1390 جمهوري کره 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 47,764 5,592,615,412 Rls. 459,954 $
326 1390 جمهوري کره 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 27,628 5,558,007,982 Rls. 511,413 $
327 1390 جمهوري کره 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 187,023 5,556,760,022 Rls. 507,785 $
328 1390 جمهوري کره 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 128,628 5,555,187,240 Rls. 516,549 $
329 1390 جمهوري کره 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 4,533 5,552,017,021 Rls. 500,184 $
330 1390 جمهوري کره 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 365,289 5,512,752,682 Rls. 506,559 $
331 1390 جمهوري کره 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 313,097 5,512,500,003 Rls. 520,523 $
332 1390 جمهوري کره 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 352 5,504,568,610 Rls. 508,703 $
333 1390 جمهوري کره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 5,597 5,477,359,641 Rls. 515,126 $
334 1390 جمهوري کره 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 64,293 5,468,780,841 Rls. 511,699 $
335 1390 جمهوري کره 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 185,000 5,463,003,081 Rls. 481,565 $
336 1390 جمهوري کره 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 75,360 5,440,259,680 Rls. 495,940 $
337 1390 جمهوري کره 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 90,000 5,404,730,004 Rls. 524,222 $
338 1390 جمهوري کره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 90,604 5,384,351,010 Rls. 489,410 $
339 1390 جمهوري کره 85165000 فر (oven) ميکروويو 89,201 5,360,235,387 Rls. 473,663 $
340 1390 جمهوري کره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 104,294 5,331,699,535 Rls. 496,533 $
341 1390 جمهوري کره 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 280,700 5,282,750,833 Rls. 438,891 $
342 1390 جمهوري کره 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 192,214 5,254,079,948 Rls. 486,049 $
343 1390 جمهوري کره 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 15,745 5,232,424,139 Rls. 463,238 $
344 1390 جمهوري کره 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 4,711 5,192,983,133 Rls. 471,972 $
345 1390 جمهوري کره 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 430,780 5,182,957,188 Rls. 480,534 $
346 1390 جمهوري کره 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 306,000 5,179,209,784 Rls. 496,463 $
347 1390 جمهوري کره 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 7,096 5,164,673,049 Rls. 475,367 $
348 1390 جمهوري کره 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 7,424 5,162,432,271 Rls. 467,626 $
349 1390 جمهوري کره 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 12,790 5,133,218,685 Rls. 468,002 $
350 1390 جمهوري کره 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 157,980 5,121,708,276 Rls. 469,725 $
351 1390 جمهوري کره 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,728 5,091,209,979 Rls. 465,226 $
352 1390 جمهوري کره 84431700 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراور . 33,420 5,089,884,866 Rls. 463,138 $
353 1390 جمهوري کره 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 17,090 5,070,917,244 Rls. 460,242 $
354 1390 جمهوري کره 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 7,968 5,056,441,866 Rls. 426,950 $
355 1390 جمهوري کره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 259,200 5,051,904,358 Rls. 456,622 $
356 1390 جمهوري کره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 126,704 5,051,885,483 Rls. 462,652 $
357 1390 جمهوري کره 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 419,295 4,993,014,087 Rls. 456,483 $
358 1390 جمهوري کره 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاک بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذکورنباشد 24,750 4,952,511,939 Rls. 464,770 $
359 1390 جمهوري کره 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 100,243 4,951,641,638 Rls. 445,239 $
360 1390 جمهوري کره 29171400 ا نيدريد مالئيک 300,000 4,935,805,013 Rls. 441,895 $
361 1390 جمهوري کره 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 12,839 4,912,708,900 Rls. 449,344 $
362 1390 جمهوري کره 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 10,314 4,858,142,261 Rls. 445,961 $
363 1390 جمهوري کره 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 17,847 4,854,109,841 Rls. 416,324 $
364 1390 جمهوري کره 30064050 کامپوزيت 4,744 4,847,111,999 Rls. 443,417 $
365 1390 جمهوري کره 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 50,156 4,835,397,246 Rls. 432,597 $
366 1390 جمهوري کره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 156,374 4,811,834,386 Rls. 445,858 $
367 1390 جمهوري کره 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 198,000 4,796,839,159 Rls. 431,001 $
368 1390 جمهوري کره 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 17,790 4,785,925,494 Rls. 438,251 $
369 1390 جمهوري کره 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 70,681 4,767,326,960 Rls. 427,465 $
370 1390 جمهوري کره 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 81,690 4,764,976,586 Rls. 431,926 $
371 1390 جمهوري کره 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 142,086 4,755,190,778 Rls. 439,907 $
372 1390 جمهوري کره 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 685 4,722,020,468 Rls. 417,814 $
373 1390 جمهوري کره 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 157,054 4,665,285,300 Rls. 434,279 $
374 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 301,940 4,638,554,469 Rls. 432,416 $
375 1390 جمهوري کره 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 30,005 4,637,172,332 Rls. 416,921 $
376 1390 جمهوري کره 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 20,240 4,626,305,767 Rls. 431,962 $
377 1390 جمهوري کره 98870210 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک، باساخت دا خل کمترا ز14% 139,100 4,625,018,648 Rls. 430,784 $
378 1390 جمهوري کره 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 29,764 4,609,212,871 Rls. 437,925 $
379 1390 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 265,170 4,586,308,200 Rls. 433,009 $
380 1390 جمهوري کره 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 5,364 4,555,971,852 Rls. 423,915 $
381 1390 جمهوري کره 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 111,497 4,554,978,891 Rls. 414,344 $
382 1390 جمهوري کره 48022000 ا زا نوا عي که بعنوا ن پايه جهت تهيه کاغذيامقوا ي حساس درمقابل نورگرمايا ا لکتريسيته مصرف ميشود. 153,507 4,553,134,865 Rls. 371,381 $
383 1390 جمهوري کره 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 80,354 4,508,084,213 Rls. 397,618 $
384 1390 جمهوري کره 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 506,203 4,506,549,141 Rls. 416,834 $
385 1390 جمهوري کره 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 170,000 4,504,121,730 Rls. 395,533 $
386 1390 جمهوري کره 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 234,678 4,477,888,594 Rls. 395,768 $
387 1390 جمهوري کره 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 5,616 4,477,842,875 Rls. 408,983 $
388 1390 جمهوري کره 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 44,320 4,428,526,810 Rls. 409,225 $
389 1390 جمهوري کره 90191010 تشک موا ج 58,410 4,356,674,363 Rls. 381,552 $
390 1390 جمهوري کره 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 2,566 4,341,240,234 Rls. 408,561 $
391 1390 جمهوري کره 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 11,764 4,302,418,015 Rls. 362,652 $
392 1390 جمهوري کره 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 36,250 4,292,069,984 Rls. 409,714 $
393 1390 جمهوري کره 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 32,000 4,255,306,925 Rls. 397,615 $
394 1390 جمهوري کره 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 29,494 4,217,102,510 Rls. 392,543 $
395 1390 جمهوري کره 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 6,624 4,208,824,325 Rls. 355,962 $
396 1390 جمهوري کره 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 14,957 4,200,664,731 Rls. 349,385 $
397 1390 جمهوري کره 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 43,777 4,190,940,143 Rls. 387,466 $
398 1390 جمهوري کره 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 160,276 4,183,322,158 Rls. 386,687 $
399 1390 جمهوري کره 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 286,317 4,179,646,733 Rls. 392,930 $
400 1390 جمهوري کره 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 4,719 4,163,954,865 Rls. 361,332 $
مجموع کل
1,339,338,208,866 ريال
مجموع کل
122,521,203 دلار