آمار کل " واردات از" کشور "������������������������������������������ ������������������������������" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1394 جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,329 82,978,593,591 Rls. 2,799,279 $
102 1394 جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 201,698 82,855,120,992 Rls. 2,790,831 $
103 1394 جمهوري كره 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 26,326 79,698,811,014 Rls. 2,693,604 $
104 1394 جمهوري كره 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 293,617 79,537,577,842 Rls. 2,719,125 $
105 1394 جمهوري كره 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,744,000 78,859,385,326 Rls. 2,686,958 $
106 1394 جمهوري كره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 81,547 75,808,274,805 Rls. 2,578,709 $
107 1394 جمهوري كره 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 31,914 75,302,553,479 Rls. 2,615,681 $
108 1394 جمهوري كره 85407100 ماگنترون ها 138,072 75,232,742,988 Rls. 2,574,226 $
109 1394 جمهوري كره 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 644,364 75,101,049,642 Rls. 2,558,467 $
110 1394 جمهوري كره 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,953,291 75,051,317,157 Rls. 2,507,681 $
111 1394 جمهوري كره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,769 74,085,371,676 Rls. 2,522,182 $
112 1394 جمهوري كره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,548 72,645,379,183 Rls. 2,440,677 $
113 1394 جمهوري كره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 2,304,796 72,575,543,557 Rls. 2,474,165 $
114 1394 جمهوري كره 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 360,516 72,266,381,928 Rls. 2,472,106 $
115 1394 جمهوري كره 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 4,034,100 71,369,459,496 Rls. 2,426,882 $
116 1394 جمهوري كره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,076,700 71,176,071,298 Rls. 2,403,722 $
117 1394 جمهوري كره 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 4,831,460 70,456,895,000 Rls. 2,336,722 $
118 1394 جمهوري كره 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 901,282 69,960,262,881 Rls. 2,402,726 $
119 1394 جمهوري كره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,087,879 69,654,141,564 Rls. 2,386,977 $
120 1394 جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 93,167 69,515,703,922 Rls. 2,368,079 $
121 1394 جمهوري كره 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 1,306,200 68,910,387,046 Rls. 2,327,909 $
122 1394 جمهوري كره 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 1,021,680 68,855,464,479 Rls. 2,356,684 $
123 1394 جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 517,979 68,413,694,606 Rls. 2,302,168 $
124 1394 جمهوري كره 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 305,180 67,504,115,091 Rls. 2,390,453 $
125 1394 جمهوري كره 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 2,111,456 67,358,638,677 Rls. 2,251,936 $
126 1394 جمهوري كره 29270000 تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك. 819,400 67,203,614,702 Rls. 2,261,253 $
127 1394 جمهوري كره 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 747,200 67,172,020,483 Rls. 2,237,440 $
128 1394 جمهوري كره 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,606,354 66,555,004,370 Rls. 2,263,298 $
129 1394 جمهوري كره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,677,659 65,641,467,786 Rls. 2,196,542 $
130 1394 جمهوري كره 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 385,468 65,189,829,844 Rls. 2,183,932 $
131 1394 جمهوري كره 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 470,391 64,548,055,070 Rls. 2,158,416 $
132 1394 جمهوري كره 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 235,590 64,493,114,397 Rls. 2,204,349 $
133 1394 جمهوري كره 25233000 سيمان آلومينو 2,301,500 64,455,749,678 Rls. 2,178,438 $
134 1394 جمهوري كره 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 112,827 62,942,560,249 Rls. 2,133,819 $
135 1394 جمهوري كره 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,484 62,916,810,416 Rls. 2,127,915 $
136 1394 جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 147,648 62,742,175,572 Rls. 2,115,980 $
137 1394 جمهوري كره 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 2,666,520 61,511,839,305 Rls. 2,116,086 $
138 1394 جمهوري كره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 47,158 60,740,873,125 Rls. 2,051,092 $
139 1394 جمهوري كره 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 137,223 60,431,895,947 Rls. 2,063,297 $
140 1394 جمهوري كره 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 528,730 60,359,512,004 Rls. 2,048,721 $
141 1394 جمهوري كره 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 472,847 59,884,366,954 Rls. 2,163,623 $
142 1394 جمهوري كره 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 1,970,000 59,861,729,647 Rls. 2,033,793 $
143 1394 جمهوري كره 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 349,653 59,735,970,160 Rls. 2,029,492 $
144 1394 جمهوري كره 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 211,937 59,726,166,700 Rls. 2,025,008 $
145 1394 جمهوري كره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 21,180 59,050,929,812 Rls. 1,998,878 $
146 1394 جمهوري كره 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 4,166,900 58,959,267,516 Rls. 1,959,451 $
147 1394 جمهوري كره 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 289,080 58,760,274,758 Rls. 1,980,911 $
148 1394 جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 233,934 58,350,268,386 Rls. 1,988,957 $
149 1394 جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 766,237 57,961,632,126 Rls. 1,967,148 $
150 1394 جمهوري كره 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 352,220 57,953,791,553 Rls. 1,976,473 $
151 1394 جمهوري كره 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 3,297,544 57,671,055,085 Rls. 1,937,804 $
152 1394 جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 397,452 57,042,396,101 Rls. 1,914,132 $
153 1394 جمهوري كره 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 3,702,098 57,030,444,433 Rls. 1,960,838 $
154 1394 جمهوري كره 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 451,609 56,630,840,266 Rls. 1,932,345 $
155 1394 جمهوري كره 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 224,978 56,603,171,565 Rls. 1,883,402 $
156 1394 جمهوري كره 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 494,750 56,443,938,920 Rls. 1,885,020 $
157 1394 جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 16,345 56,236,146,911 Rls. 1,912,454 $
158 1394 جمهوري كره 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 1,932,550 56,178,553,337 Rls. 1,924,232 $
159 1394 جمهوري كره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 1,125,150 55,540,046,216 Rls. 1,873,956 $
160 1394 جمهوري كره 84281010 آسانسور 712,244 55,450,061,457 Rls. 1,915,636 $
161 1394 جمهوري كره 10011910 گندم دامي 8,170,600 55,218,079,357 Rls. 1,852,077 $
162 1394 جمهوري كره 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 127,150 54,982,988,013 Rls. 1,864,441 $
163 1394 جمهوري كره 28364000 کربنات هاي پتاسيم 1,680,520 53,454,005,702 Rls. 1,828,647 $
164 1394 جمهوري كره 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 771,369 53,447,266,860 Rls. 1,800,571 $
165 1394 جمهوري كره 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 958,001 53,381,863,925 Rls. 1,789,461 $
166 1394 جمهوري كره 21069080 کمكمل غذايي، 55,895 53,284,929,796 Rls. 1,798,941 $
167 1394 جمهوري كره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,771 52,894,539,549 Rls. 1,811,970 $
168 1394 جمهوري كره 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 897,751 52,867,783,473 Rls. 1,783,466 $
169 1394 جمهوري كره 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 1,168,800 52,735,717,819 Rls. 1,772,226 $
170 1394 جمهوري كره 30343000 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راهSkipjack or strip-bellied bonito 1,300,000 52,515,590,400 Rls. 1,739,906 $
171 1394 جمهوري كره 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 692,500 52,402,075,049 Rls. 1,789,938 $
172 1394 جمهوري كره 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 749,742 52,166,597,097 Rls. 1,737,735 $
173 1394 جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 201,167 51,916,306,053 Rls. 1,751,345 $
174 1394 جمهوري كره 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 165,136 51,870,412,601 Rls. 1,723,062 $
175 1394 جمهوري كره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 672,813 50,941,518,868 Rls. 1,714,864 $
176 1394 جمهوري كره 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 1,068,375 50,496,162,460 Rls. 1,715,360 $
177 1394 جمهوري كره 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 94,835 50,029,719,910 Rls. 1,705,279 $
178 1394 جمهوري كره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,152,850 49,364,881,064 Rls. 1,652,262 $
179 1394 جمهوري كره 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 29,628 49,209,450,818 Rls. 1,659,473 $
180 1394 جمهوري كره 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 436,859 49,174,240,563 Rls. 1,685,042 $
181 1394 جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 266,724 49,138,954,629 Rls. 1,674,800 $
182 1394 جمهوري كره 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 831,120 48,912,694,883 Rls. 1,680,359 $
183 1394 جمهوري كره 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,455,200 48,470,870,152 Rls. 1,659,754 $
184 1394 جمهوري كره 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,056,700 45,963,367,638 Rls. 1,548,540 $
185 1394 جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 311,243 44,887,161,544 Rls. 1,488,450 $
186 1394 جمهوري كره 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,953,486 43,991,591,090 Rls. 1,461,848 $
187 1394 جمهوري كره 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,047,000 43,149,117,179 Rls. 1,446,044 $
188 1394 جمهوري كره 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 1,110,900 42,576,717,769 Rls. 1,499,487 $
189 1394 جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 118,853 42,543,205,856 Rls. 1,454,015 $
190 1394 جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 54,728 42,509,569,210 Rls. 1,419,843 $
191 1394 جمهوري كره 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 342,854 42,500,110,436 Rls. 1,534,197 $
192 1394 جمهوري كره 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 534,432 42,330,736,320 Rls. 1,503,299 $
193 1394 جمهوري كره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 94,329 42,296,200,588 Rls. 1,439,718 $
194 1394 جمهوري كره 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 85,925 41,750,471,902 Rls. 1,403,726 $
195 1394 جمهوري كره 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 778,400 40,975,509,696 Rls. 1,389,932 $
196 1394 جمهوري كره 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 345,378 40,746,036,717 Rls. 1,401,591 $
197 1394 جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 1,215,948 40,655,583,870 Rls. 1,355,183 $
198 1394 جمهوري كره 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 207,712 40,008,843,309 Rls. 1,360,888 $
199 1394 جمهوري كره 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 164,425 39,304,894,445 Rls. 1,426,702 $
200 1394 جمهوري كره 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 632,254 39,233,116,004 Rls. 1,334,407 $
201 1394 جمهوري كره 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 753,705 39,106,323,217 Rls. 1,338,878 $
202 1394 جمهوري كره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 96,890 38,323,914,643 Rls. 1,368,769 $
203 1394 جمهوري كره 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 128,503 38,033,113,602 Rls. 1,282,163 $
204 1394 جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 398,584 37,797,414,421 Rls. 1,271,114 $
205 1394 جمهوري كره 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 118,773 37,747,113,242 Rls. 1,293,059 $
206 1394 جمهوري كره 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,494,427 37,737,112,815 Rls. 1,289,001 $
207 1394 جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 103,963 37,635,032,006 Rls. 1,291,399 $
208 1394 جمهوري كره 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 62,820 37,203,849,095 Rls. 1,249,111 $
209 1394 جمهوري كره 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 834,500 37,083,126,992 Rls. 1,254,651 $
210 1394 جمهوري كره 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 198,679 37,034,144,360 Rls. 1,232,757 $
211 1394 جمهوري كره 38244010 ک افزودنيکهاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون : پلي کربوکسيلات اتر 983,740 36,621,203,199 Rls. 1,236,620 $
212 1394 جمهوري كره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 25,543 36,486,731,836 Rls. 1,220,000 $
213 1394 جمهوري كره 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 709,700 36,255,622,903 Rls. 1,208,414 $
214 1394 جمهوري كره 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 157,978 35,930,043,026 Rls. 1,222,531 $
215 1394 جمهوري كره 27121020 ژله کابل 476,000 35,819,191,022 Rls. 1,214,910 $
216 1394 جمهوري كره 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 583,602 35,781,914,942 Rls. 1,208,040 $
217 1394 جمهوري كره 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 601,500 35,167,732,951 Rls. 1,192,167 $
218 1394 جمهوري كره 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 10,597 35,166,012,757 Rls. 1,189,508 $
219 1394 جمهوري كره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 602,471 35,017,066,781 Rls. 1,165,408 $
220 1394 جمهوري كره 29054500 گليسرول 1,680,000 34,871,146,015 Rls. 1,172,997 $
221 1394 جمهوري كره 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 300,796 34,724,218,126 Rls. 1,169,278 $
222 1394 جمهوري كره 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,073 34,606,431,989 Rls. 1,168,637 $
223 1394 جمهوري كره 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 11,067 33,610,027,904 Rls. 1,135,022 $
224 1394 جمهوري كره 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 298,333 33,388,737,862 Rls. 1,131,831 $
225 1394 جمهوري كره 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 555,840 33,346,052,566 Rls. 1,130,858 $
226 1394 جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 100,671 33,156,920,170 Rls. 1,120,664 $
227 1394 جمهوري كره 39012010 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 748,000 33,120,192,946 Rls. 1,097,276 $
228 1394 جمهوري كره 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 115,100 31,788,240,686 Rls. 1,081,388 $
229 1394 جمهوري كره 33061000 مواد پاكکكننده دندان 387,002 31,724,173,878 Rls. 1,092,931 $
230 1394 جمهوري كره 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 524,990 31,509,483,222 Rls. 1,076,904 $
231 1394 جمهوري كره 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 384,863 31,493,248,720 Rls. 1,087,259 $
232 1394 جمهوري كره 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 580,000 31,010,154,458 Rls. 1,055,201 $
233 1394 جمهوري كره 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 201,959 31,005,013,964 Rls. 1,045,276 $
234 1394 جمهوري كره 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 101,215 30,914,737,237 Rls. 1,065,399 $
235 1394 جمهوري كره 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 23,153 30,904,285,950 Rls. 1,039,916 $
236 1394 جمهوري كره 84138200 بالابرهاي آبگونها 66,963 30,820,307,376 Rls. 1,145,587 $
237 1394 جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 112,433 30,770,251,977 Rls. 1,065,141 $
238 1394 جمهوري كره 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 808,378 30,362,759,394 Rls. 1,104,301 $
239 1394 جمهوري كره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,173 30,059,296,329 Rls. 1,016,781 $
240 1394 جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 19,538 29,565,205,513 Rls. 984,998 $
241 1394 جمهوري كره 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 702,410 29,530,829,629 Rls. 1,012,109 $
242 1394 جمهوري كره 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 13,900 29,461,691,993 Rls. 1,053,709 $
243 1394 جمهوري كره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 21,185 29,427,813,646 Rls. 985,941 $
244 1394 جمهوري كره 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 38,779 29,296,039,998 Rls. 979,219 $
245 1394 جمهوري كره 27101940 روغن پايه معدني 861,222 29,288,160,500 Rls. 986,920 $
246 1394 جمهوري كره 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 95,200 29,255,319,265 Rls. 983,254 $
247 1394 جمهوري كره 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 1,019,599 29,173,124,315 Rls. 986,772 $
248 1394 جمهوري كره 84141000 - تلمبه هاي خلاء 157,415 29,036,648,986 Rls. 981,612 $
249 1394 جمهوري كره 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 62,150 28,590,779,730 Rls. 954,394 $
250 1394 جمهوري كره 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 5,283 27,906,886,188 Rls. 953,362 $
251 1394 جمهوري كره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 9,826 27,531,666,895 Rls. 942,816 $
252 1394 جمهوري كره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 549,652 27,469,178,222 Rls. 940,359 $
253 1394 جمهوري كره 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 652,799 27,392,650,846 Rls. 929,507 $
254 1394 جمهوري كره 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 758,416 27,351,284,304 Rls. 919,448 $
255 1394 جمهوري كره 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 406,000 26,800,742,784 Rls. 948,464 $
256 1394 جمهوري كره 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 134,046 26,758,621,478 Rls. 939,361 $
257 1394 جمهوري كره 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 282,640 26,328,740,491 Rls. 889,772 $
258 1394 جمهوري كره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 99,450 26,068,782,385 Rls. 873,275 $
259 1394 جمهوري كره 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 130,652 26,064,619,448 Rls. 904,097 $
260 1394 جمهوري كره 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 484,078 26,046,986,645 Rls. 898,480 $
261 1394 جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 783,311 25,994,553,087 Rls. 892,936 $
262 1394 جمهوري كره 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 8,669 25,872,741,294 Rls. 872,871 $
263 1394 جمهوري كره 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 24,004 25,747,439,790 Rls. 896,641 $
264 1394 جمهوري كره 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 251,770 25,704,643,320 Rls. 890,764 $
265 1394 جمهوري كره 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 618,600 25,379,376,829 Rls. 870,544 $
266 1394 جمهوري كره 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 140,620 25,144,137,045 Rls. 839,094 $
267 1394 جمهوري كره 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 935,430 25,018,386,339 Rls. 828,740 $
268 1394 جمهوري كره 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 493,600 24,976,748,755 Rls. 859,169 $
269 1394 جمهوري كره 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 570,280 24,504,950,381 Rls. 827,273 $
270 1394 جمهوري كره 32121000 ورقهکهاي داغکزني 120,161 24,400,815,513 Rls. 834,315 $
271 1394 جمهوري كره 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,744 24,330,002,400 Rls. 806,163 $
272 1394 جمهوري كره 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 1,284,582 24,257,863,935 Rls. 853,279 $
273 1394 جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 45,947 24,178,624,745 Rls. 801,102 $
274 1394 جمهوري كره 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 723,802 24,164,659,975 Rls. 819,672 $
275 1394 جمهوري كره 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 48,104 24,136,764,759 Rls. 814,134 $
276 1394 جمهوري كره 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 101,484 23,994,352,365 Rls. 814,242 $
277 1394 جمهوري كره 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 4,164 23,987,807,791 Rls. 813,584 $
278 1394 جمهوري كره 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 91,688 23,981,252,172 Rls. 800,508 $
279 1394 جمهوري كره 85044050 کنترل دور موتورInverter 140,934 23,958,607,045 Rls. 807,688 $
280 1394 جمهوري كره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 236,111 23,848,845,135 Rls. 805,561 $
281 1394 جمهوري كره 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,534,005 23,810,116,120 Rls. 803,275 $
282 1394 جمهوري كره 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 282,485 23,626,037,546 Rls. 804,248 $
283 1394 جمهوري كره 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 239,567 23,567,051,225 Rls. 797,826 $
284 1394 جمهوري كره 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 525,230 23,531,485,060 Rls. 798,264 $
285 1394 جمهوري كره 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 4,297 23,464,925,025 Rls. 794,671 $
286 1394 جمهوري كره 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,339,472 23,366,457,712 Rls. 783,566 $
287 1394 جمهوري كره 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 69,988 23,188,344,900 Rls. 774,184 $
288 1394 جمهوري كره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 40,843 22,966,603,083 Rls. 773,659 $
289 1394 جمهوري كره 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 84,695 22,955,742,115 Rls. 765,375 $
290 1394 جمهوري كره 30059020 باندهاي متشكل ازفايبرگلاس 96,329 22,934,016,960 Rls. 777,291 $
291 1394 جمهوري كره 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 28,059 22,749,880,553 Rls. 758,848 $
292 1394 جمهوري كره 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 14,454 22,747,705,759 Rls. 776,566 $
293 1394 جمهوري كره 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 1,571,777 22,604,609,520 Rls. 766,810 $
294 1394 جمهوري كره 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 490,894 22,460,242,080 Rls. 763,812 $
295 1394 جمهوري كره 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 45,313 21,985,518,988 Rls. 747,846 $
296 1394 جمهوري كره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 238,837 21,946,199,881 Rls. 752,858 $
297 1394 جمهوري كره 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 11,109 21,758,684,390 Rls. 766,237 $
298 1394 جمهوري كره 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسروي (برنج Brass) 91,573 21,643,768,099 Rls. 723,532 $
299 1394 جمهوري كره 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 1,146,500 21,641,748,388 Rls. 761,256 $
300 1394 جمهوري كره 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 66,824 21,570,367,824 Rls. 721,161 $
مجموع کل
8,731,027,590,442 ريال
مجموع کل
296,589,506 دلار