آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������������ ������������������) گمرک (������������������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 1,453,500,000 66,348,462,252,094 Rls. 750,984,026 $
2 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 1,101,242,000 48,466,433,840,353 Rls. 573,328,610 $
3 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 473,836,000 23,514,063,054,723 Rls. 246,882,049 $
4 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,555,000 13,189,852,080,000 Rls. 158,220,000 $
5 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 567,218,000 12,402,811,243,200 Rls. 295,305,030 $
6 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 544,169,000 11,940,000,000,000 Rls. 283,305,264 $
7 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 27090010 ميعانات گازي 226,401,000 10,965,068,562,955 Rls. 124,196,590 $
8 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 476,978,000 10,660,000,000,000 Rls. 248,324,287 $
9 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 250,853,000 10,385,717,127,490 Rls. 128,912,630 $
10 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 436,984,000 9,555,109,662,000 Rls. 227,502,611 $
11 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 5,370,000 9,410,000,000,000 Rls. 224,000,000 $
12 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 447,001,000 9,040,000,000,000 Rls. 232,717,660 $
13 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 365,328,000 7,988,270,000,000 Rls. 190,197,063 $
14 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 359,730,000 7,977,587,375,040 Rls. 187,282,632 $
15 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 350,726,000 7,690,000,000,000 Rls. 182,594,970 $
16 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 334,376,000 7,310,000,000,000 Rls. 174,082,833 $
17 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 357,005,000 7,030,000,000,000 Rls. 185,863,943 $
18 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,930,000 6,645,240,000,000 Rls. 158,220,000 $
19 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 125,316,171 5,483,946,155,746 Rls. 62,597,649 $
20 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 4,006,000 5,011,016,928,750 Rls. 118,955,841 $
21 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 115,549,934 4,709,553,627,309 Rls. 57,775,115 $
22 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 19,717,920 4,030,000,000,000 Rls. 95,631,815 $
23 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 82,520,627 3,892,657,028,949 Rls. 42,519,746 $
24 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 145,214,783 3,843,346,398,750 Rls. 89,358,561 $
25 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 136,824,903 3,624,230,000,000 Rls. 86,291,154 $
26 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 80,755,922 3,606,564,229,151 Rls. 38,085,534 $
27 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 133,249,545 3,555,000,000,000 Rls. 84,299,150 $
28 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 76,220,985 3,434,241,272,867 Rls. 39,197,125 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 78,500,000 3,339,293,225,200 Rls. 37,822,730 $
30 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 127,938,922 3,305,188,278,000 Rls. 78,694,959 $
31 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 57,886,344 3,222,593,606,808 Rls. 33,312,627 $
32 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 108,618,931 2,924,000,000,000 Rls. 69,430,740 $
33 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 101,600,643 2,838,886,950,870 Rls. 67,489,610 $
34 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 104,089,793 2,820,000,000,000 Rls. 67,107,735 $
35 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 122,157,000 2,700,344,627,420 Rls. 63,597,377 $
36 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 90,669,588 2,688,000,000,000 Rls. 63,884,609 $
37 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 105,920,000 2,539,800,115,000 Rls. 60,282,300 $
38 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 94,439,166 2,506,000,000,000 Rls. 58,703,179 $
39 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 111,298,000 2,433,650,000,000 Rls. 57,944,048 $
40 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 92,503,679 2,353,070,134,228 Rls. 26,595,880 $
41 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 54,091,583 2,316,895,000,000 Rls. 31,865,301 $
42 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 84,533,718 2,235,897,366,057 Rls. 26,412,500 $
43 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 100,105,293 2,077,000,000,000 Rls. 48,113,607 $
44 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 38,500,000 2,046,406,074,020 Rls. 24,595,340 $
45 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 77,000,000 2,024,688,000,000 Rls. 48,206,840 $
46 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 81,379,673 2,017,234,994,817 Rls. 50,549,038 $
47 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 1,942,336,000,000 Rls. 22,000,000 $
48 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 93,690,986 1,891,289,358,000 Rls. 45,030,699 $
49 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 44,413,928 1,880,861,000,000 Rls. 21,365,516 $
50 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,426,548 1,832,000,000,000 Rls. 42,627,047 $
51 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 60,596,959 1,829,000,000,000 Rls. 43,541,577 $
52 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 36,210,741 1,788,000,000,000 Rls. 49,286,752 $
53 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 36,947,253 1,766,820,000,000 Rls. 20,616,577 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 8,200,000 1,670,340,000,000 Rls. 39,770,000 $
55 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سایر کشورهای خارجی 27090010 ميعانات گازي 35,517,000 1,618,893,283,860 Rls. 18,490,860 $
56 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 34,854,468 1,575,645,138,244 Rls. 18,041,012 $
57 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 63,708,261 1,549,000,000,000 Rls. 37,771,647 $
58 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 49,470,079 1,546,695,000,000 Rls. 35,618,457 $
59 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 60,112,402 1,415,797,574,660 Rls. 33,066,929 $
60 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 62,016,655 1,400,000,000,000 Rls. 33,400,310 $
61 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 53,341,785 1,398,555,505,695 Rls. 15,379,082 $
62 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 43,884,814 1,393,534,159,150 Rls. 15,990,078 $
63 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 31,504,299 1,297,531,000,000 Rls. 14,928,832 $
64 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 50,633,007 1,280,327,202,000 Rls. 30,483,981 $
65 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 60,378,437 1,270,000,000,000 Rls. 33,700,225 $
66 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 32,937,721 1,258,547,766,696 Rls. 15,621,714 $
67 3 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 60,120,615 1,220,000,000,000 Rls. 28,895,771 $
68 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 60,327,915 1,217,810,000,000 Rls. 28,995,406 $
69 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 49,020,476 1,216,084,022,000 Rls. 28,954,381 $
70 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,346,690 1,214,000,000,000 Rls. 27,575,877 $
71 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 29,986,353 1,205,554,381,186 Rls. 13,943,654 $
72 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,678,162 1,203,856,206,000 Rls. 28,663,243 $
73 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 44,000,000 1,203,050,000,000 Rls. 28,644,048 $
74 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 77,396,347 1,189,328,601,637 Rls. 28,651,704 $
75 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 67,566,104 1,184,359,475,670 Rls. 27,783,940 $
76 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 1,120,000,000,000 Rls. 25,710,400 $
77 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,015,944 1,113,122,037,624 Rls. 27,060,146 $
78 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,767,379 1,102,134,413,473 Rls. 13,174,596 $
79 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 44,800,000 1,101,000,000,000 Rls. 29,184,800 $
80 1 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 59,930,931 1,090,000,000,000 Rls. 28,804,603 $
81 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 59,566,360 1,088,840,653,640 Rls. 25,613,534 $
82 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 50,493,570 1,060,365,000,000 Rls. 20,024,231 $
83 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 26,293,806 1,041,920,708,848 Rls. 10,942,222 $
84 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 32,499,241 1,003,250,000,000 Rls. 11,706,671 $
85 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 30,002,999 998,264,000,000 Rls. 10,947,798 $
86 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 14,683,594 964,989,437,533 Rls. 10,930,018 $
87 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 35,544,158 926,349,989,840 Rls. 21,817,004 $
88 4 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 50,000,000 912,890,000,000 Rls. 21,500,000 $
89 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 33,000,000 902,000,000,000 Rls. 21,483,000 $
90 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 184,676 901,314,337,000 Rls. 10,390,629 $
91 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 49,346,874 886,361,021,406 Rls. 21,090,272 $
92 4 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 41,841,392 866,750,826,800 Rls. 20,110,228 $
93 8 1397 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 8,897 860,614,454,268 Rls. 12,311,699 $
94 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 32,021,894 857,000,000,000 Rls. 20,411,775 $
95 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 43,080,460 845,239,667,992 Rls. 21,856,183 $
96 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 30,106,395 844,253,000,000 Rls. 20,101,263 $
97 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 39,839,560 837,000,000,000 Rls. 19,919,780 $
98 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 39,620,590 827,810,200,000 Rls. 19,709,755 $
99 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,274,245 825,811,525,247 Rls. 9,306,025 $
100 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 35,103,978 807,614,297,251 Rls. 13,417,384 $
مجموع کل
434,342,230,457,517 ريال
مجموع کل
7,497,603,644 دلار