آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������������) گمرک (������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 90,669,588 2,688,000,000,000 Rls. 63,884,609 $
102 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,405,000 2,667,392,276,214 Rls. 29,365,571 $
103 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 30,977,510 2,656,011,754,641 Rls. 29,555,593 $
104 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,445,294 2,598,811,135,061 Rls. 28,514,507 $
105 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 129,119,342 2,555,405,478,836 Rls. 59,900,868 $
106 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 105,920,000 2,539,800,115,000 Rls. 60,282,300 $
107 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 114,596,000 2,510,000,000,000 Rls. 59,660,969 $
108 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 94,439,166 2,506,000,000,000 Rls. 58,703,179 $
109 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 57,095,958 2,499,396,833,911 Rls. 31,101,281 $
110 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 69,107,997 2,494,000,000,000 Rls. 59,367,140 $
111 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 23,344,500 2,466,217,947,210 Rls. 28,089,891 $
112 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 178,300,126 2,448,126,000,000 Rls. 42,288,871 $
113 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 111,298,000 2,433,650,000,000 Rls. 57,944,048 $
114 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 2,409,450,136,000 Rls. 25,710,400 $
115 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 46,356,750 2,391,382,608,000 Rls. 56,937,622 $
116 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 50,094,000 2,372,783,726,232 Rls. 60,166,794 $
117 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 28,815,000 2,357,188,137,750 Rls. 26,746,795 $
118 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 104,431,828 2,357,018,453,160 Rls. 56,119,487 $
119 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 92,503,679 2,353,070,134,228 Rls. 26,595,880 $
120 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 23,817,000 2,345,564,547,465 Rls. 25,064,650 $
121 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 160,931,931 2,344,000,000,000 Rls. 58,344,987 $
122 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 54,091,583 2,316,895,000,000 Rls. 31,865,301 $
123 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 25,500,000 2,291,710,135,860 Rls. 25,010,922 $
124 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 84,533,718 2,235,897,366,057 Rls. 26,412,500 $
125 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 26,466,000 2,206,323,718,326 Rls. 26,594,627 $
126 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 26,556,980 2,174,657,359,045 Rls. 24,608,153 $
127 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 40,342,500 2,167,932,859,290 Rls. 50,793,930 $
128 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 96,800,000 2,151,000,000,000 Rls. 49,706,800 $
129 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 49,350,343 2,141,000,000,000 Rls. 48,856,839 $
130 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 26,358,750 2,124,602,801,739 Rls. 24,856,128 $
131 9 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 86,500,000 2,088,326,000,000 Rls. 22,902,329 $
132 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 23,970,000 2,079,161,141,521 Rls. 26,450,586 $
133 5 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 100,105,293 2,077,000,000,000 Rls. 48,113,607 $
134 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 2,058,700,230,400 Rls. 25,553,600 $
135 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,370,000 2,047,486,215,030 Rls. 52,735,020 $
136 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 38,500,000 2,046,406,074,020 Rls. 24,595,340 $
137 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 53,106,900 2,034,969,949,839 Rls. 22,989,882 $
138 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 77,000,000 2,024,688,000,000 Rls. 48,206,840 $
139 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 81,379,673 2,017,234,994,817 Rls. 50,549,038 $
140 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29025000 ا ستيرن 24,632,296 2,001,606,436,887 Rls. 22,870,636 $
141 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,295,000 1,988,489,407,498 Rls. 22,790,433 $
142 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 24,735,000 1,981,339,440,960 Rls. 23,225,293 $
143 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 99,403,391 1,971,277,721,954 Rls. 22,612,063 $
144 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 85,800,000 1,968,226,194,000 Rls. 46,160,400 $
145 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 370,980,299 1,942,517,340,305 Rls. 23,422,371 $
146 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 1,942,336,000,000 Rls. 22,000,000 $
147 12 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 300,839,167 1,918,310,768,121 Rls. 21,868,791 $
148 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 93,138,090 1,918,117,107,669 Rls. 48,799,423 $
149 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 24,072,000 1,917,892,944,663 Rls. 21,748,909 $
150 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 23,265,000 1,892,810,965,311 Rls. 21,572,439 $
151 2 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 93,690,986 1,891,289,358,000 Rls. 45,030,699 $
152 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 308,722,899 1,889,870,754,216 Rls. 20,803,450 $
153 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 92,404,690 1,886,164,000,000 Rls. 44,908,678 $
154 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 55,000,544 1,881,295,698,552 Rls. 20,350,212 $
155 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 44,413,928 1,880,861,000,000 Rls. 21,365,516 $
156 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 59,269,469 1,880,741,673,056 Rls. 22,026,951 $
157 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 33,647,182 1,879,837,844,209 Rls. 21,076,854 $
158 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,426,548 1,832,000,000,000 Rls. 42,627,047 $
159 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 60,596,959 1,829,000,000,000 Rls. 43,541,577 $
160 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 171,610,925 1,822,872,000,000 Rls. 20,804,333 $
161 8 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 29,724,750 1,797,236,862,695 Rls. 31,878,852 $
162 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 36,210,741 1,788,000,000,000 Rls. 49,286,752 $
163 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 85,950,373 1,782,054,000,000 Rls. 19,968,891 $
164 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 36,947,253 1,766,820,000,000 Rls. 20,616,577 $
165 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی الجزاير 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 57,360,080 1,765,836,405,690 Rls. 21,918,430 $
166 2 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 89,100,000 1,763,130,600,000 Rls. 41,979,300 $
167 1 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 101,752,191 1,749,000,000,000 Rls. 43,753,392 $
168 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 33,313,500 1,735,679,212,045 Rls. 41,182,825 $
169 10 1397 پرويز خان عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 39,832,570 1,732,590,075,486 Rls. 19,173,954 $
170 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 81,119,664 1,731,000,000,000 Rls. 41,212,129 $
171 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 51,620,000 1,729,327,038,200 Rls. 18,987,903 $
172 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 84,700,000 1,711,109,000,000 Rls. 40,740,700 $
173 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 34,105,500 1,708,269,061,380 Rls. 40,673,078 $
174 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,790,000 1,705,598,085,609 Rls. 20,585,558 $
175 11 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 51,961,920 1,701,061,286,470 Rls. 18,727,143 $
176 2 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 99,179,820 1,695,306,400,636 Rls. 40,364,438 $
177 12 1397 پرويز خان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 44,537,975 1,683,928,199,096 Rls. 19,049,170 $
178 11 1397 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 371,464 1,683,146,499,753 Rls. 20,223,381 $
179 9 1397 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 7,247,331 1,681,601,716,421 Rls. 19,250,917 $
180 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 8,200,000 1,670,340,000,000 Rls. 39,770,000 $
181 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اندونزي 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 70,749,953 1,633,000,000,000 Rls. 40,310,729 $
182 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 17,127,000 1,632,913,722,790 Rls. 17,541,860 $
183 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 60,947,650 1,625,511,233,480 Rls. 18,495,403 $
184 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس سایر کشورهای خارجی 27090010 ميعانات گازي 35,517,000 1,618,893,283,860 Rls. 18,490,860 $
185 10 1397 پرويز خان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 41,307,000 1,616,899,398,158 Rls. 17,883,678 $
186 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 18,864,000 1,616,712,140,014 Rls. 18,234,391 $
187 11 1397 پرويز خان عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 45,439,750 1,605,894,802,242 Rls. 19,500,856 $
188 4 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 30,987,000 1,579,506,510,249 Rls. 36,943,988 $
189 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 34,854,468 1,575,645,138,244 Rls. 18,041,012 $
190 1 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 32,942,250 1,568,365,673,102 Rls. 39,385,866 $
191 3 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 72,600,000 1,563,000,000,000 Rls. 37,122,800 $
192 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس اندونزي 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 70,195,142 1,556,000,000,000 Rls. 38,350,612 $
193 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 31,011,750 1,554,450,208,500 Rls. 37,010,720 $
194 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 63,708,261 1,549,000,000,000 Rls. 37,771,647 $
195 5 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی هند 29051100 متانول 108,473,357 1,548,000,000,000 Rls. 35,960,699 $
196 6 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 49,470,079 1,546,695,000,000 Rls. 35,618,457 $
197 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 266,610,843 1,525,155,353,218 Rls. 17,413,228 $
198 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 43,990,390 1,525,031,875,765 Rls. 18,329,950 $
199 7 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 60,500,000 1,522,000,000,000 Rls. 36,239,500 $
200 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 71131910 ک ک ک سنتی، صنایع دستی مرصع/زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها. 545 1,521,845,134,944 Rls. 17,172,834 $
مجموع کل
196,459,671,703,100 ريال
مجموع کل
3,339,915,437 دلار