آمار کل " صادرات به" کشور (������������������������) گمرک (������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,587,595,350 73,156,700,000,000 Rls. 829,328,209 $
2 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 1,453,500,000 66,348,462,252,094 Rls. 750,984,026 $
3 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 1,101,242,000 48,466,433,840,353 Rls. 573,328,610 $
4 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 473,836,000 23,514,063,054,723 Rls. 246,882,049 $
5 7 1397 خسروي عراق 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,951,731,722 22,180,000,000,000 Rls. 527,134,895 $
6 6 1397 خسروي عراق 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,763,686,855 17,223,900,000,000 Rls. 410,093,748 $
7 10 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,555,000 13,189,852,080,000 Rls. 158,220,000 $
8 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 567,218,000 12,402,811,243,200 Rls. 295,305,030 $
9 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 544,169,000 11,940,000,000,000 Rls. 283,305,264 $
10 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 250,167,000 11,830,396,650,462 Rls. 130,241,943 $
11 12 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 27090010 ميعانات گازي 226,401,000 10,965,068,562,955 Rls. 124,196,590 $
12 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 476,978,000 10,660,000,000,000 Rls. 248,324,287 $
13 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 242,678,000 10,512,118,293,060 Rls. 126,343,020 $
14 11 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 250,853,000 10,385,717,127,490 Rls. 128,912,630 $
15 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 465,981,189 10,045,811,000,000 Rls. 115,880,220 $
16 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 436,984,000 9,555,109,662,000 Rls. 227,502,611 $
17 11 1397 شلمچه عراق 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 357,262,988 9,475,819,832,000 Rls. 108,232,000 $
18 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 5,370,000 9,410,000,000,000 Rls. 224,000,000 $
19 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 239,780,700 9,342,653,949,040 Rls. 111,223,074 $
20 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 447,001,000 9,040,000,000,000 Rls. 232,717,660 $
21 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 206,782,025 8,926,592,178,979 Rls. 101,427,727 $
22 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 225,142,207 8,261,609,123,167 Rls. 90,794,391 $
23 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 365,328,000 7,988,270,000,000 Rls. 190,197,063 $
24 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 359,730,000 7,977,587,375,040 Rls. 187,282,632 $
25 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 350,726,000 7,690,000,000,000 Rls. 182,594,970 $
26 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 334,376,000 7,310,000,000,000 Rls. 174,082,833 $
27 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 357,005,000 7,030,000,000,000 Rls. 185,863,943 $
28 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 355,101,431 6,920,885,000,000 Rls. 108,953,077 $
29 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,930,000 6,645,240,000,000 Rls. 158,220,000 $
30 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 325,546,996 6,495,508,582,000 Rls. 154,654,974 $
31 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 60,435,000 5,560,733,895,705 Rls. 63,413,895 $
32 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 144,645,514 5,547,720,000,000 Rls. 62,954,470 $
33 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 125,316,171 5,483,946,155,746 Rls. 62,597,649 $
34 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس مالزي 27090010 ميعانات گازي 241,611,000 5,280,000,000,000 Rls. 125,787,519 $
35 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 86,083,056 5,175,607,420,259 Rls. 57,730,104 $
36 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سایر کشورهای خارجی 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 4,006,000 5,011,016,928,750 Rls. 118,955,841 $
37 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 126,807,011 4,760,673,064,598 Rls. 52,524,020 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 54,187,971 4,719,541,278,201 Rls. 53,450,920 $
39 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 115,549,934 4,709,553,627,309 Rls. 57,775,115 $
40 10 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 138,000,000 4,693,529,850,000 Rls. 48,012,463 $
41 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 252,192,699 4,613,651,718,561 Rls. 50,535,952 $
42 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 144,621,809 4,552,184,374,025 Rls. 83,775,235 $
43 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 243,620,210 4,224,000,000,000 Rls. 97,606,437 $
44 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 129,784,301 4,187,724,616,700 Rls. 47,377,792 $
45 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 10,200,000 4,147,320,000,000 Rls. 47,015,372 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 10,200,000 4,116,052,410,000 Rls. 49,470,000 $
47 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 19,717,920 4,030,000,000,000 Rls. 95,631,815 $
48 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 48,310,390 4,022,940,571,288 Rls. 45,338,910 $
49 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,319,000 3,992,468,613,351 Rls. 43,701,000 $
50 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 93,841,096 3,968,887,719,291 Rls. 45,551,376 $
51 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 82,520,627 3,892,657,028,949 Rls. 42,519,746 $
52 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 50,031,000 3,880,067,735,265 Rls. 52,292,462 $
53 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 145,214,783 3,843,346,398,750 Rls. 89,358,561 $
54 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 100,970,134 3,814,000,000,000 Rls. 95,778,831 $
55 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,936,000 3,776,209,759,160 Rls. 45,021,288 $
56 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 113,868,535 3,722,625,000,000 Rls. 67,013,048 $
57 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 700,679,000 3,695,944,589,370 Rls. 43,725,297 $
58 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 43,658,850 3,671,881,400,852 Rls. 41,575,886 $
59 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 239,394,235 3,643,000,000,000 Rls. 86,716,191 $
60 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 136,824,903 3,624,230,000,000 Rls. 86,291,154 $
61 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 80,755,922 3,606,564,229,151 Rls. 38,085,534 $
62 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 133,249,545 3,555,000,000,000 Rls. 84,299,150 $
63 10 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 41,035,500 3,544,569,920,188 Rls. 39,313,328 $
64 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 65,354,961 3,479,186,073,171 Rls. 40,305,456 $
65 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 37,978,880 3,475,662,428,502 Rls. 39,668,907 $
66 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 312,514,638 3,448,362,000,000 Rls. 82,103,867 $
67 12 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 76,220,985 3,434,241,272,867 Rls. 39,197,125 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 78,500,000 3,339,293,225,200 Rls. 37,822,730 $
69 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 35,145,000 3,311,140,424,161 Rls. 36,086,772 $
70 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 127,938,922 3,305,188,278,000 Rls. 78,694,959 $
71 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 57,886,344 3,222,593,606,808 Rls. 33,312,627 $
72 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 186,759,626 3,143,920,000,000 Rls. 74,855,243 $
73 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 47,841,750 3,132,845,422,891 Rls. 47,268,175 $
74 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 68,907,530 3,131,131,240,775 Rls. 35,771,851 $
75 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 119,788,712 3,113,258,216,785 Rls. 73,842,866 $
76 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 483,049,428 3,104,441,912,439 Rls. 35,135,479 $
77 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 147,586,712 3,072,734,952,000 Rls. 73,170,008 $
78 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 72,140,543 2,999,604,000,000 Rls. 71,419,138 $
79 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 75,389,452 2,986,982,143,726 Rls. 35,980,303 $
80 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 31,110,000 2,980,019,975,730 Rls. 34,428,613 $
81 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 173,599,023 2,970,136,908,500 Rls. 69,552,448 $
82 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 71,193,382 2,960,220,838,260 Rls. 70,481,449 $
83 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 108,618,931 2,924,000,000,000 Rls. 69,430,740 $
84 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 50,855,201 2,906,942,000,000 Rls. 35,278,422 $
85 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 172,126,608 2,905,000,000,000 Rls. 68,962,526 $
86 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 141,380,168 2,866,988,011,120 Rls. 66,260,633 $
87 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 94,403,289 2,848,898,493,799 Rls. 35,556,962 $
88 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 101,600,643 2,838,886,950,870 Rls. 67,489,610 $
89 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 36,006,000 2,835,880,048,650 Rls. 33,859,242 $
90 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 443,339,200 2,821,689,807,512 Rls. 31,406,380 $
91 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 104,089,793 2,820,000,000,000 Rls. 67,107,735 $
92 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 58,643,000 2,783,913,081,296 Rls. 30,631,835 $
93 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 65,145,123 2,765,711,635,430 Rls. 64,493,671 $
94 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 156,472,086 2,748,570,066,818 Rls. 32,640,446 $
95 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 65,797,436 2,745,000,000,000 Rls. 65,139,462 $
96 11 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 34,699,500 2,737,919,838,258 Rls. 32,914,150 $
97 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 50,686,252 2,737,401,398,582 Rls. 30,662,657 $
98 9 1397 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 31,308,750 2,723,574,161,620 Rls. 30,969,084 $
99 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 49,599,000 2,716,034,857,850 Rls. 63,191,997 $
100 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس جمهوري کره 27090010 ميعانات گازي 122,157,000 2,700,344,627,420 Rls. 63,597,377 $
مجموع کل
726,995,976,011,072 ريال
مجموع کل
11,406,114,782 دلار