آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 8 1396 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 141,926 16,887,341,557 Rls. 490,368 $
302 11 1396 شهيدرجايي هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 192,880 16,866,169,716 Rls. 459,963 $
303 1 1396 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 158,000 16,748,652,240 Rls. 516,660 $
304 9 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 406,000 16,708,821,500 Rls. 474,102 $
305 4 1396 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 267,609 16,689,695,059 Rls. 512,968 $
306 6 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 71,825 16,603,119,656 Rls. 502,808 $
307 12 1396 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 198,720 16,567,882,560 Rls. 444,922 $
308 7 1396 شهيدرجايي هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 140,284 16,547,063,329 Rls. 488,942 $
309 6 1396 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 252,188 16,469,337,119 Rls. 497,314 $
310 4 1396 شهيدرجايي هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 117,149 16,457,572,500 Rls. 505,687 $
311 10 1396 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 199,780 16,425,239,421 Rls. 452,623 $
312 5 1396 شهيدرجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 23,458 16,372,246,130 Rls. 500,763 $
313 12 1396 شهيدرجايي هند 84261190 --- سا?ر 285,745 16,357,000,000 Rls. 440,000 $
314 5 1396 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 207,090 16,286,905,342 Rls. 498,696 $
315 10 1396 شهيدرجايي هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 367,700 16,244,427,813 Rls. 456,680 $
316 6 1396 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 175,730 16,232,986,320 Rls. 493,587 $
317 4 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 79,680 16,051,848,700 Rls. 493,511 $
318 5 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 509,120 16,025,535,734 Rls. 490,015 $
319 7 1396 شهيدرجايي هند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 375,004 15,892,039,760 Rls. 480,994 $
320 7 1396 شهيدرجايي هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 192,000 15,890,789,497 Rls. 472,129 $
321 12 1396 شهيدرجايي هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 136,622 15,797,367,975 Rls. 422,913 $
322 4 1396 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 108,000 15,789,002,000 Rls. 486,424 $
323 9 1396 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 201,600 15,736,492,800 Rls. 446,562 $
324 6 1396 شهيدرجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 161,500 15,705,683,360 Rls. 474,975 $
325 12 1396 شهيدرجايي هند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 300,470 15,544,469,311 Rls. 415,973 $
326 5 1396 شهيدرجايي هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 252,173 15,526,474,314 Rls. 475,271 $
327 6 1396 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 175,400 15,463,713,420 Rls. 469,193 $
328 10 1396 شهيدرجايي هند 35030020 ک ک ک کپسول دارو?? از نوع ژلات?ن 25,344 15,427,573,759 Rls. 431,551 $
329 1 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 479,330 15,424,485,907 Rls. 475,653 $
330 5 1396 شهيدرجايي هند 28201000 دي ا کسيدمنگنز 500,000 15,350,910,000 Rls. 468,546 $
331 7 1396 شهيدرجايي هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 140,000 15,256,150,000 Rls. 455,000 $
332 4 1396 شهيدرجايي هند 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 8,000 15,188,544,000 Rls. 468,045 $
333 10 1396 شهيدرجايي هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 278,000 15,103,366,030 Rls. 419,449 $
334 9 1396 شهيدرجايي هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 211,800 15,100,030,300 Rls. 428,426 $
335 9 1396 شهيدرجايي هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,830 15,097,201,005 Rls. 429,520 $
336 8 1396 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 41,640 15,002,387,936 Rls. 433,702 $
337 9 1396 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 47,204 14,971,338,688 Rls. 424,825 $
338 5 1396 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 201,741 14,937,670,955 Rls. 455,111 $
339 12 1396 شهيدرجايي هند 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 342,180 14,924,571,120 Rls. 403,222 $
340 11 1396 شهيدرجايي هند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 218,400 14,903,486,136 Rls. 408,023 $
341 11 1396 شهيدرجايي هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 262,000 14,812,513,924 Rls. 404,881 $
342 6 1396 شهيدرجايي هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 350,000 14,792,155,000 Rls. 448,001 $
343 5 1396 شهيدرجايي هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 365,221 14,666,545,194 Rls. 461,256 $
344 8 1396 شهيدرجايي هند 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 100,200 14,591,605,860 Rls. 427,728 $
345 10 1396 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 353,440 14,559,205,508 Rls. 404,734 $
346 7 1396 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 175,400 14,504,081,300 Rls. 429,895 $
347 9 1396 شهيدرجايي هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 272,650 14,443,925,252 Rls. 410,085 $
348 7 1396 شهيدرجايي هند 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 58,616 14,380,035,360 Rls. 426,981 $
349 7 1396 شهيدرجايي هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 281,000 14,316,736,530 Rls. 423,614 $
350 4 1396 شهيدرجايي هند 40118090 ک ک ک سا?ر 141,987 14,297,186,474 Rls. 440,333 $
351 10 1396 شهيدرجايي هند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 78,622 14,286,114,985 Rls. 397,929 $
352 8 1396 شهيدرجايي هند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 125,190 14,284,937,600 Rls. 412,171 $
353 9 1396 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 419,930 14,255,824,470 Rls. 403,003 $
354 5 1396 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 73,060 14,209,966,360 Rls. 435,577 $
355 10 1396 شهيدرجايي هند 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 200,000 14,137,325,460 Rls. 392,094 $
356 9 1396 شهيدرجايي هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 7,584 14,117,987,450 Rls. 399,898 $
357 5 1396 شهيدرجايي هند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,000 14,088,008,400 Rls. 430,760 $
358 12 1396 شهيدرجايي هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 11,818 14,079,966,360 Rls. 380,656 $
359 9 1396 شهيدرجايي هند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 248,400 14,013,149,864 Rls. 398,102 $
360 11 1396 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 43,541 13,968,617,040 Rls. 380,772 $
361 9 1396 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 498,141 13,957,606,382 Rls. 395,222 $
362 7 1396 شهيدرجايي هند 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 21,466 13,891,770,000 Rls. 414,309 $
363 6 1396 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 47,455 13,872,098,840 Rls. 421,519 $
364 1 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 596,000 13,860,772,000 Rls. 427,520 $
365 1 1396 شهيدرجايي هند 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 231,250 13,859,301,723 Rls. 427,492 $
366 9 1396 شهيدرجايي هند 28332960 سولفات کروم 480,000 13,855,600,000 Rls. 393,068 $
367 8 1396 شهيدرجايي هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 106,050 13,854,167,465 Rls. 402,790 $
368 1 1396 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 54,215 13,775,455,252 Rls. 424,949 $
369 11 1396 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 40,650 13,743,262,630 Rls. 373,246 $
370 5 1396 شهيدرجايي هند 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 53,000 13,694,800,000 Rls. 418,047 $
371 8 1396 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 171,370 13,571,939,840 Rls. 396,900 $
372 5 1396 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 249,190 13,527,882,190 Rls. 413,633 $
373 5 1396 شهيدرجايي هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 208,000 13,390,107,904 Rls. 409,354 $
374 11 1396 شهيدرجايي هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 94,671 13,337,017,241 Rls. 365,074 $
375 11 1396 شهيدرجايي هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 382,800 13,317,954,685 Rls. 360,945 $
376 11 1396 شهيدرجايي هند 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 45,665 13,244,623,046 Rls. 361,796 $
377 12 1396 شهيدرجايي هند 72024110 ک ک ک داراي بيش از 4 درصد ولي مساوي يا كمتر از 297,000 13,028,725,507 Rls. 349,305 $
378 10 1396 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 201,600 13,020,134,400 Rls. 365,847 $
379 5 1396 شهيدرجايي هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 220,000 12,990,690,960 Rls. 396,755 $
380 8 1396 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 307,150 12,917,363,770 Rls. 375,853 $
381 7 1396 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 136,727 12,911,443,560 Rls. 383,070 $
382 6 1396 شهيدرجايي هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 52,000 12,750,343,004 Rls. 384,424 $
383 7 1396 شهيدرجايي هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 208,667 12,742,183,313 Rls. 382,318 $
384 11 1396 شهيدرجايي هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا? وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 208,827 12,716,091,480 Rls. 352,676 $
385 4 1396 شهيدرجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 128,000 12,701,166,720 Rls. 391,397 $
386 9 1396 شهيدرجايي هند 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 228,000 12,661,089,280 Rls. 359,184 $
387 10 1396 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 129,541 12,609,000,406 Rls. 354,369 $
388 8 1396 شهيدرجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 170,384 12,608,598,193 Rls. 365,020 $
389 11 1396 شهيدرجايي هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 279,000 12,536,428,000 Rls. 349,706 $
390 10 1396 شهيدرجايي هند 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 44,980 12,531,190,220 Rls. 347,712 $
391 1 1396 شهيدرجايي هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 258,080 12,514,810,931 Rls. 385,986 $
392 1 1396 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 86,986 12,428,056,900 Rls. 383,261 $
393 4 1396 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 502,610 12,403,618,659 Rls. 381,708 $
394 6 1396 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 150,224 12,397,913,091 Rls. 370,973 $
395 8 1396 شهيدرجايي هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 228,750 12,394,926,310 Rls. 360,889 $
396 8 1396 شهيدرجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 3,178,000 12,315,464,677 Rls. 354,545 $
397 5 1396 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 357,000 12,313,911,120 Rls. 376,328 $
398 8 1396 شهيدرجايي هند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 98,111 12,275,052,928 Rls. 355,660 $
399 11 1396 شهيدرجايي هند 28332950 سولفات سرب 125,000 12,273,815,000 Rls. 332,155 $
400 11 1396 شهيدرجايي هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 233,200 12,237,193,727 Rls. 332,595 $
مجموع کل
1,442,415,052,714 ريال
مجموع کل
42,071,186 دلار