پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - گزارش تصویری اول - 1386/06/13