«شست صبحانه با وزیر بازرگانی - 16 آذر 88 - عکس : اتاق تهران - 1388/09/16