نشست با علیشیری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور- 26 دی 88 - 1388/10/26