سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 13بهمن ماه 88 - عکس : اتاق تهران - 1388/11/13