پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - گزارش دوم - 1386/06/13