نشست با دانایی فر سفیر ایران در عراق - 18/03/89- عکس : اتاق تهران - 1389/03/18