نشست با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی-1/4/89 - 1389/04/01