نشست صبحانه با رییس کل بانک مرکزی-7تیر1389-عکس: حجت سپهوند - 1389/04/07