نشست صبحانه با وزیر ارتباطات-27تیر1389-عکس: حجت سپهوند - 1389/04/27