نشست صبحانه با رئیس سازمان خصوصی سازی -30 تیر1389-عکس: حجت سپهوند - 1389/04/30