نشست صبحانه با وزیر راه و ترابری -11 مرداد 1389- عکس: حجت سپهوند - 1389/05/11