سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 12 مرداد ماه 89 - عکس :حجت سپهوند - 1389/05/12