نشست صبحانه با وزیر نیرو -16 مرداد 1389- عکس: حجت سپهوند - 1389/05/16