نشست هیات رئیسه با خبرنگاران- 20/05/89- عکس : حجت سپهوند - 1389/05/20