چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 11 آبان ماه 89 - عکس :حجت سپهوند - 1389/08/11