نشست خبري دستاوردهاي سفر هيات اتاق تهران به عراق - عكس حجت سپهوند - 1389/08/30