چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 16 آذر ماه 89 - 1389/09/17