مراسم گراميداشت درگذشت دو خبرنگار حوزه بازرگاني - 1389/09/23