چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 19 بهمن ماه 89 |قسمت دوم | - 1389/11/20