انتخابات هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران(2) - عکس : حجت سپهوند و اتاق تهران - 1389/12/04