حاشیه های انتخابات هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران (1) عکس : حجت سپهوند و اتاق تهران - 1389/12/05