حاشیه های انتخابات هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران (2) عکس : اتاق تهران - 1389/12/07