نشست غیر رسمی هیات نمایندگان دوره هفتم - 26/12/89 - عکس : اتاق تهران - 1389/12/25