اولین نشست هیات نمایندگان دوره هفتم - 30/01/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/01/30