دیدار هیأت رئیسه اتاق های تهران و ایران با مقام معظم رهبری - 21/04/90 - 1390/04/21