پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران(دوره هفتم) 11/05/90 عکس ها: اتاق تهران - 1390/05/12