ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- عکس: اتاق تهران- 15/06/90 - 1390/06/15