نشست با تشکل ها - 10/07/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/07/11