وزیر صنعت ، معدن و تجارت در اتاق تهران -22/08/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/08/22