رئیس شورای شهر در اتاق تهران -2/09/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/09/02