نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران- عکس: اتاق تهران- 08/09/90 - 1390/09/08