رئیس کل بانک مرکزی در اتاق تهران -20/09/90 - عکس : اتاق تهران - 1390/09/20